ADV
Wiadomości

Gmina Dębno. Kontrole palenisk domowych pod kątem przestrzegania zakazu spalania odpadów

Od stycznia 2022r. na terenie Gminy Dębno są przeprowadzane kontrole palenisk domowych pod kątem przestrzegania zakazu spalania odpadów i wymogów określonych w uchwale antysmogowej.

Obowiązek ten został nałożony na wszystkie gminy z terenu województwa małopolskiego na podstawie uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, w związku z przyjęta Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. Nr XXV/373/20 w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”. Kontrole prowadzone są przez pracowników urzędu posiadających upoważnienia wydane przez Wójta Gminy Dębno.

Zakres kontroli obejmie przede wszystkim:

  • sprawdzenie przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej,
  • weryfikację zakazu spalania odpadów,
  • kontrole urządzenia grzewczego,
  • kontrole stosowanego paliwa.

Jednocześnie informujemy, że prowadzenie kontroli jest obowiązkiem gmin wynikającym z zapisów Programu Ochrony Powietrza, a brak przeprowadzania kontroli może skutkować nałożeniem na gminy kary w wysokości do 500 000 zł.

Podstawę prawną do prowadzenia kontroli palenisk stanowi art. 379 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z którym: Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 379 ust. 6 ww. ustawy obowiązkiem właściciela nieruchomości jest udostępnienie lokalu, a kontrolujący uprawnieni są w szczególności do:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem w godzinach od 6.00 do 22.00;

2) przeprowadzanie badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3) żądanie pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądanie okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli;

5) występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.

Jednocześnie przypominamy o podstawowych obowiązkach wynikających z uchwały antysmogowej:

– od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE)

– od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach (lub innych miejscowych ogrzewaczach pomieszczeń): mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm, paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna),

– od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,

– od 1 stycznia 2026 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,

– użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,

– posiadacze kominków (lub innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń) będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

gminadebno.pl

Podobne artykuły

Back to top button