ADV
EdukacjaMateriały sponsorowaneWiadomości

Informator Brzeski pomaga absolwentom szkół podstawowych w wyborze szkoły

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BRZESKU
ul. Gen. Leopolda Okulickiego 2, 32-800 Brzesko, tel. 14 68 63 837, e-mail: sekretariat@lobrzesko.edu.pl
www.kopernik.brzesko.pl, www.facebook.com/liceumbrzesko

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH – 810 MIEJSCE W POLSCE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Mikołaja Kopernika w Brzesku

4 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej szkoły podstawowej

A-1 KLASA „MEDYCZNA”

– przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka,

– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, biologia, chemia,
– języki obce: język angielski (kontynuacja) i drugi język obcy
(do wyboru)**: język niemiecki, język hiszpański, język francuski (nauczany w grupach międzyoddziałowych).

Klasa biologiczno – chemiczno – matematyczna to doskonały wybór dla uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość z kierunkami przyrodniczymi i medycznymi lub inżynieryjno – technicznymi. Uczniowie będą mieli możliwość nauki dodatkowego przedmiotu: język angielski medyczny, którego program poszerza zakres języka angielskiego o współczesną terminologię specjalistyczną przydatną na studiach medycznych, w pracy pielęgniarek, farmaceutów i lekarzy oraz przedstawicieli zawodów medycznych, w szczególności pracujących za granicą.

Uczniom tej klasy oferujemy:
– możliwość rozwijania zainteresowań i umiejętności w zakresie
biologii i chemii podczas zajęć on-line z wykładowcami uczelni wyższych w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna – przedmioty ogólne III,
– możliwość uczestniczenia w ciekawych, tematycznych spotkaniach
ze specjalistami z Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzesku,
– patronat Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i możliwość
udziału w szkoleniach, warsztatach i zajęciach z zakresu nauk medycznych z wykładowcami i studentami uczelni,
– współpracę z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii
Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Edukacja w tej klasie przygotowuje do:
– egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z chemii, biologii
i matematyki,
– studiów na kierunkach medycznych, przyrodniczych i inżynieryjno – technicz
nych m.in. takich jak: lekarski i lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, farmacja, psychologia, biotechnologia, biochemia, kosmetologia, fizjoterapia, weterynaria, ratownictwo medyczne, inżynieria środowiska, inżynieria medyczna, dietetyka, ekologia, technologia żywności i żywienia, towaroznawstwo, zootechnika, chemia, technologia chemiczna, nowoczesne technologie w kryminalistyce,
– udziału w olimpiadach i konkursach np.:
Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH”.

A-2 KLASA „BIOLOGICZNO-CHEMICZNA”

– przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski,

– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, biologia, chemia,
– języki obce: język angielski (zakres rozszerzony) i drugi język obcy (do wyboru)**: język niemiecki, język hiszpański, język francuski (nauczany w grupach międzyoddziałowych).

Klasa biologiczno – chemiczna to klasa dla ciekawych funkcjonowania świata przyrody, dla pasjonatów poznawania świata poprzez doświadczanie, dla przyszłych przyrodników, lekarzy i pracowników laboratoriów, dla osób chcących nieść pomoc innym (psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych, kosmetologów). Uczniowie będą mieli możliwość nauki dodatkowego przedmiotu: chemia w praktyce.

Zajęcia mają na celu przygotowanie uczniów do uzyskania wysokich wyników na egzaminie maturalnym z chemii, a także do udziału w olimpiadach i konkursach chemicznych. Zajęcia odbywać się będą w nowoczesnym, doskonale wyposażonym laboratorium chemicznym. Każdy uczeń będzie pracował na swoim stanowisku wyposażonym w sprzęt laboratoryjny oraz odczynniki chemiczne, samodzielnie przeprowadzał doświadczenia, wyciągał wnioski i konsultował je z nauczycielem prowadzącym.

Uczniom tej klasy oferujemy:

– możliwość rozwijania zainteresowań i umiejętności w zakresie biologii i chemii podczas zajęć on-line z wykładowcami uczelni wyższych w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna – przedmioty ogólne III,
– możliwość nauki w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach i laboratoriach,
– korzystanie ze sprzętu audiowizualnego, nowoczesnych mikroskopów, licznych eksponatów, preparatów anatomicznych, okazów biologicznych oraz modeli – w tym także 3D,

– udział w ciekawych wycieczkach edukacyjnych, np. do Muzeum Anatomii Collegium Medicum w Krakowie, Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej w Krakowie, szkoleniach, warsztatach, zajęciach z zakresu nauk medycznych z wykładowcami i studentami Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, zajęciach terenowych prowadzonych przez leśników z Nadleśnictwa Brzesko i Niepołomice.

Edukacja w tej klasie przygotowuje do:

– egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii i języka angielskiego,
– studiów na kierunkach medycznych, przyrodniczych i psychologicznych m.in. takich jak: kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, farmacja, psychologia, biotechnologia, biochemia, kosmetologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, ochrona środowiska, inżynieria medyczna, dietetyka, inżynieria ekologiczna, technologia żywności i żywienia, biogospodarka, towaroznawstwo, zootechnika, chemia, technologia chemiczna,
odnawialne źródła energii,
– udziału w olimpiadach i konkursach np.: Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH”.

B-1 KLASA „POLITECHNICZNA”

– przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski,

– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, fizyka, język angielski,
– języki obce: język angielski (zakres rozszerzony) i drugi język obcy
(do wyboru)**: język niemiecki, język hiszpański, język francuski (nauczany w grupach międzyoddziałowych).

Jest to klasa stworzona dla osób, które lubią matematykę i chcą doskonalić umiejętność logicznego myślenia, interesują się jak funkcjonuje świat, chcą poznać strukturę wszechświata i prawa nim rządzące. Nauka w tej klasie umożliwi poznanie różnych zagadnień z zakresu matematyki, fizyki oraz najważniejszych ich zastosowań.

Uczniowie będą mieli możliwość nauki dodatkowego przedmiotu: kreatywna matematyka, którego celem jest rozbudzenie u uczniów kreatywności, twórczego i logicznego myślenia, wyobraźni oraz uświadomienie, że matematyka jest użyteczna i pomaga w rozwiązywaniu codziennych problemów. Innowacyjność przedmiotu polega na prowadzeniu różnorodnych ćwiczeń praktycznych, korzystaniu z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, wyjściu w teren, rozwiązywaniu łamigłówek, wykorzystaniu gier edukacyjnych i urządzeń
cyfrowych.

Uczniom tej klasy oferujemy:

– możliwość udziału w projekcie Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE oferującym „uczenie się przez doświadczenie” metodą STEAM (Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics), która jest połączeniem wiedzy z różnych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki. Dodatkowymi atrakcjami będą wyjazdy do Fabryki Przyszłości i Pracowni Wschodzących Technologii Cyfrowych w Tarnowie. To szansa dla przyszłych twórców, naukowców, wynalazców i konstruktorów.
– Współpracę z Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie poprzez udział w spotkaniach z wybitnymi naukowcami, organizację wykładów dotyczących rozwoju nowoczesnych dziedzin wiedzy, ciekawych zjawisk zachodzących w przyrodzie czy tendencji w badaniach naukowych. Możliwość uczestnictwa w konkursach, „Nocach Naukowców”, realizacji wspólnych projektów, zwiedzania Instytutu.

Edukacja w tej klasie przygotowuje do:

– egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki oraz języka angielskiego,
– studiów na kierunkach technicznych m.in. takich jak: architektura, budow
nictwo, elektrotechnika, energetyka, fizyka, fizyka techniczna, inżynieria materiałów, matematyka, matematyka stosowana, fizyka medyczna, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, optyka, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, geodezja i kartografia,
– udziału w olimpiadach z przedmiotów ścisłych i technicznych np.: Olimpiadzie
Matematycznej, Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Informatycznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”.

B-2 KLASA „EKONOMICZNA”

– przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski,

zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, geografia, język angielski,
języki obce: język angielski (zakres rozszerzony) i drugi język obcy
(do wyboru)**: język niemiecki, język hiszpański, język fracuski (nauczany w grupach międzyoddziałowych).

Klasa ta jest doskonałym wyborem dla uczniów zainteresowanych naukami matematyczno – przyrodniczymi, zagadnieniami społeczno-gospodarczymi, ekonomicznymi związanymi z funkcjonowaniem świata finansów, a także dla uczniów, których fascynują takie przedmioty jak matematyka i szeroko pojęta geografia. Mocnym atutem tej klasy jest rozszerzony język angielski z elementami języka biznesowego, który daje perspektywy gruntownego przygotowania do podjęcia studiów nie tylko w kraju, ale również za granicą. Uczniowie będą mieli możliwość nauki dodatkowego przedmiotu: kreatywna matematyka, którego celem jest rozbudzenie u uczniów kreatywności, twórczego i logicznego myślenia oraz uświadomienie, że matematyka pomaga w rozwiązywaniu codziennych problemów i nabywaniu kompetencji z przedsiębiorczości. Innowacyjność przedmiotu polegała będzie na prowadzeniu różnorodnych ćwiczeń praktycznych, korzystaniu z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, oraz rozwiązywaniu łamigłówek.

Uczniom tej klasy oferujemy:

– możliwość udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych m.in.: Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur, Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH, Ogólnopolskim Konkursie o Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej, Olimpiadzie Geograficznej,
– rozwijanie umiejętności zarządzania wirtualnym przedsiębiorstwem poprzez
udział w Branżowych Symulacjach Biznesowych REVAS.

Edukacja w tej klasie przygotowuje do:

– egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, geografii oraz języka angielskiego,
– podjęcia dalszej nauki na studiach od kierunków ekonomicznych
tj. ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, rachunkowość i controlling, marketing, analityka gospodarcza poprzez kierunkim bardziej techniczne tj. geodezja i kartografia, geologia, geofizyka, geoinżynieria, odnawialne źródła energii, transport i logistyka, logistyka międzynarodowa, budownictwo i architektura, aż po kierunki niestandardowe, jak np. turystyka i rekreacja, administracja, innowacje w biznesie,
– rozwijania zainteresow
ań i kształtowania umiejętności w zakresie nauk matematycznych i nauk o Ziemi.

C – KLASA „LINGWISTYCZNA”

– przedmioty rozszerzone: język angielski, język niemiecki, geografia,

– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, geografia, język angielski,
– języki obce: język angielski (zakres rozszerzony) i drugi język obcy:
język niemiecki (zakres rozszerzony).

Klasa lingwistyczna została stworzona z myślą o uczniach mających predyspozycje do nauki języków obcych, ale również zainteresowanych zagadnieniami z zakresu geografii, gospodarki turystycznej, ekonomii i kulturoznawstwa. To doskonały wybór dla uczniów, dla których nauka języków jest pasją, kochających podróże, chcących w przyszłości łatwiej odnaleźć się namiędzynarodowym rynku pracy (kraje niemiecko i anglojęzyczne, hiszpańskojęzyczne, kraje skandynawskie). Uczniowie będą mieli możliwość nauki dodatkowego przedmiotu: iberystyka, obejmującego naukę podstaw języka hiszpańskiego oraz poszerzanie wiedzy na temat Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych.

Uczniom tej klasy oferujemy:

– możliwość nauki w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach audiowizualnych z wykorzystaniem programów do interaktywnej nauki oraz sprzętu do wirtualnej rzeczywistości,
– możliwość udziału w spotkaniach z wykładowcami i studentami
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego w ramach działającego w szkole Koła Naukowego FIORD, rozwijającego umiejętności językowe uczniów w zakresie języka norweskiego oraz poszerzania wiedzy o krajach skandynawskich,
– możliwość udziału w Wymianie Polsko-Niemieckiej i współpracy
z zaprzyjaźnionymi szkołami w Soltau i Köln,
– udział w wyjazdach zagranicznych w celu praktycznego ćwiczenia
umiejętności posługiwania się językami obcymi.

Edukacja w tej klasie przygotowuje do:

– egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z geografii, języka angielskiego i języka niemieckiego,
– udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych: Ogólnopolskiej
Olimpiadzie z Języka Angielskiego i z Języka Niemieckiego, Międzynarodowej Olimpiadzie Języka Angielskiego, Konkursie Językowym DUET, Turbolandeskunde – konkursie językowym o krajach niemieckiego obszaru językowego, Fit in Deutsch oraz licznych konkursach językowych w ramach Tygodnia Języków Obcych; Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie Wiedzy o Afryce itp.,
– podjęcia dalszej nauki na studiach. np. filologia angielska, filologia
niemiecka, lingwistyka stosowana, iberystyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, geografia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, zarzą- dzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie rekreacją i rozrywką, turystyka i rekreacja, administracja, praca socjalna, logistyka międzynarodowa.

D – KLASA „SPOŁECZNO – PRZYRODNICZA”

– przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, język angielski,

– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, język angielski, matematyka, biologia,
– języki obce: język angielski (zakres rozszerzony) i drugi język obcy
(do wyboru)**: język niemiecki, język hiszpański, język francuski (nauczany w grupach międzyoddziałowych).

Oferta klasy społeczno – przyrodniczej skierowana jest do osób empatycznych i otwartych na drugiego człowieka, gotowych do niesienia pomocy i wsparcia. Szeroki dobór przedmiotów na poziomie rozszerzonym stworzy możliwość podniesienia kompetencji językowych, rozwinięcia pasji humanistycznych, zgłębiania zagadnień przyrodniczych oraz związanych z funkcjonowaniem człowieka w środowisku.

Uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach: elementy komunikacji społecznej, wprowadzających w zagadnienia psychologii, pedagogiki i socjologii. Uczniowie poznają mechanizmy rządzące
zachowaniem człowieka, techniki prawidłowej komunikacji, sposoby
radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych oraz rozwiną swoje umiejętności interpersonalne.

Uczniom tej klasy oferujemy:

– możliwość rozwijania zainteresowań i umiejętności w zakresie biologii podczas zajęć on-line z wykładowcami uczelni wyższych w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna – przedmioty ogólne III,
– możliwość nauki w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach i laboratoriach,
korzystanie ze sprzętu audiowizualnego, nowoczesnych mikroskopów, licznych eksponatów, preparatów anatomicznych, okazów biologicznych oraz modeli – w tym także 3D,
– możliwość rozwoju talentów krasomówczych poprzez udział w zajęciach
Szkolnego Koła Debat Oksfordzkich oraz Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym,

– spotkania ze specjalistami w dziedzinie psychologii, pedagogiki i socjologii,
– możliwość udziału w specjalistycznych kursach: pierwszej pomocy
przedmedycznej lub podstaw języka migowego.

Edukacja w tej klasie przygotowuje do:

– egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, biologii i języka angielskiego,
– studiów na kierunkach przyrodniczych, humanistycznych
i lingwistycznych m.in. takich jak: psychologia, psychologia biznesu, psychologia edukacji, psychologia kliniczna, psychologia zdrowia, pedagogika, doradztwo zawodowe, socjologia, coaching, terapia zajęciowa, biologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, filologia polska, filologia angielska, logopedia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
– udziału w olimpiadach i konkursach np.: Olimpiadzie Biologicznej,
Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Poszukiwania”, Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, Konkursie Wiedzy Psychologicznej.

G1 – KLASA „DZIENNIKARSKA”

– przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski,

– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, historia, język angielski.
– języki obce: język angielski (zakres rozszerzony) i drugi język obcy
(do wyboru)**: język niemiecki, język hiszpański, język francuski (nauczany w grupach międzyoddziałowych).

Klasa dziennikarska to klasa dla uczniów ciekawych świata, zainteresowanych tematyką społeczną, aktualnymi wydarzeniami w Polsce i na świecie, a swoją przyszłość wiążących ze środowiskiem dziennikarskim, prawa, biznesu, naukami społecznymi lub kierunkami socjologicznymi, pedagogicznymi i psychologicznymi albo dla ak-
tywnych i świadomych obywateli świata.

Uczniowie będą mieli możliwość nauki dwóch przedmiotów dodatkowych:
edukacja medialno-techniczna to zajęcia praktyczne, na których uczniowie filmują przy użyciu profesjonalnego sprzętu, robią zdjęcia, zajmują się obróbką, montażem oraz publikacją przygotowanych
materiałów w różnych mediach,

dziennikarstwo i media społecznościowe nauczą, jak się zaprezentować, jak odbierać informacje i samemu prawidłowo je pisać, jak przygotować materiały dziennikarskie i jak swobodnie zachowywać się przed kamerą –
mało teorii – dużo zajęć praktycznych.

Uczniom tej klasy oferujemy:

– możliwość nauki w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach, wykorzystanie sprzętu audiowizualnego i programów do interaktywnej nauki,
– naukę dziennikarstwa i montażu filmów w profesjonalnym studiu telewizyjnym,

– patronat akademicki Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w obszarze mediów i komunikacji społecznej,
– udział w ciekawych wycieczkach edukacyjnych, konkursach, festiwalach.

Edukacja w tej klasie przygotowuje do:

– egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, historii i języka angielskiego,
– udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych m.in.: Olimpiadzie
Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Świecie Współczesnym, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego”, Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie, Turnieju Sztuki
Recytatorskiej „Poszukiwania”, Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim,
– podjęcia dalszej nauki na studiach np.: dziennikarstwo i komunikacja
społeczna, prawo, politologia, prawo administracyjne, europeistyka, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia, filologia polska, filologia angielska, administracja, logopedia, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo międzynarodowe, reżyseria filmowa i telewizyjna, montaż filmowy.

G2 – KLASA „HUMANISTYCZNA”

– przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski,
– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język angielski,
– języki obce: język angielski (zakres rozszerzony) i drugi język obcy
(do wyboru)**: język niemiecki, język hiszpański, język francuski (nauczany w grupach międzyoddziałowych).
Klasa humanistyczna zaprasza uczniów, którzy pragną rozwijać swoją wrażliwość i wyobraźnię, kreować swój światopogląd oraz aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym. To klasa dla humanistów zainteresowanych problemami współczesnego świata, pasjonujących się szeroko pojętą kulturą, literaturą i historią oraz tych, którzy planują karierę w zawodach prawniczych.
Uczniowie będą mieli możliwość nauki przedmiotu dodatkowego: kreatywność i autoprezentacja. Będą to zajęcia mające na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych, pozwalające zwiększyć umiejętności w zakresie swobodnego wysławiania się i rozwijające krytyczne myślenie.
Uczniom tej klasy oferujemy:
– udział w zajęciach w otwartej przestrzeni edukacyjnej, uczestnictwo w seansach filmowych, sztukach teatralnych, lekcjach muzealnych,
– możliwość rozwoju talentów krasomówczych poprzez udział
w zajęciach Szkolnego Koła Debat Oksfordzkich oraz Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym,
– udział w spotkaniach z niebanalnymi gośćmi ze świata nauki,
kultury i sztuki,
– współpracę z osobami reprezentującymi zawody prawnicze poprzez
udział w wykładach z prawnikami, wizyty zawodoznawcze w sądzie.
Edukacja w tej klasie przygotowuje do:
– egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego,
– udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych m.in.:
Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Świecie Współczesnym, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie, Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Poszukiwania”, Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim,
– podjęcia dalszej nauki na studiach np.: prawo, administracja,
stosunki międzynarodowe, politologia, kryminologia, polityka społeczna, historia, bezpieczeństwo narodowe, filologia polska, kulturoznawstwo, e-historia, archeologia, etnologia i antropologia kulturowa, psychologia, teologia, logopedia, pedagogika, pedagogika specjalna.
** (nauczanie języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych z podziałem na stopnie zaawansowania, warunkiem koniecznym do zawiązania danej grupy językowej jest odpowiednia liczba uczniów deklarujących wybór danego języka)

„KOPERNIK” OFERUJE UCZNIOM DODATKOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

zajęcia praktyczne i wykłady na Wydziale LekarskimKrakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
poznanie języka i kultury krajów skandynawskich dzięki spotkaniom ze studentami i wykładowcami Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz udziałowi w zajęciach Szkolnego Koła Przyjaciół Skandynawistyki „Fjord”
współpracę z Instytutem Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie
praktyczna nauka dziennikarstwa telewizyjnego i prasowego dzięki działalności Telewizji „Kopernik”
spotkania z naukowcami w ramach współpracy szkoły z Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
udział w zajęciach on-line z biologii, chemii i języka angielskiego prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Politechniki Krakowskiej i Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie
korzystanie z nowoczesnych pracowni przedmiotowych
korzystanie z nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz wyjazdów do Fabryki Przyszłości, dzięki transformacji cyfrowej szkoły w ramach projektu HUMINE
ZAPRASZAMY DO „KOPERNIKA”!
Więcej informacji o naborze do Liceum Ogólnokształcącego

im. Mikołaja Kopernika w Brzesku na:

www.kopernik.brzesko.pl

www.facebook.com/liceumbrzesko

www.facebook.com/eLOeLOBrzesko
IB

Podobne artykuły

Back to top button