ADV
EdukacjaMateriały sponsorowaneWiadomości

Informator Brzeski pomaga absolwentom szkół podstawowych w wyborze szkoły

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

TECHNIKUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BRZESKU

32-800 Brzesko, ul. Okulickiego 2,
tel. (014) 68 63 200

email: sekretariat@technikum-brzesko.edu.pl,

www.technikum-brzesko.edu.pl

NAJLEPSZE TECHNIKA Perspektywy BRĄZOWA SZKOŁA 2023
Ranking Główny Techników
459 miejsce w Polsce

TECHNIKUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BRZESKU

5 letnie, dla absolwentów szkoły podstawowej

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Świadomy krok w przyszłość!

– przedmiot rozszerzony: geografia,

– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, informatyka,
– języki obce: język angielski oraz drugi język obcy do wyboru przez
ucznia: język niemiecki, język rosyjski, język francuski – nauczanie języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych; warunkiem koniecznym do zawiązania grupy językowej jest odpowiednia liczba uczniów deklarujących wybór danego języka.

Kształcenie zawodowe obejmuje:
– miesięczną praktykę zawodową: klasa II i klasa IV,

– egzamin z kwalifikacji: II półrocze klasy IV,

– zajęcia specjalizacyjne: klasa V.

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ochrony środowiska powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska:
– monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby,

– sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery,
wód oraz gleby,
– badania stanu środowiska,

– planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami,

– planowania i realizowania działań na rzecz ochrony środowiska.

blank

Praca

Technik ochrony środowiska znajduje zatrudnienie w ośrodkach badań i kontroli środowiska, urzędach administracji publicznej, ternowych organach administracji państwowej w wydziałach ochrony środowiska, oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody, przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, zakładach unieszkodliwiania odpadów w tym toksycznych, instytutach naukowo-badawczych, działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, np. elektrociepłownie, zakłady chemiczne, kosmetyczne, produkujące żywność, materiały budowlane, szpitale, straż pożarna itp.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia*:

Jeśli po ukończeniu szkoły zechcesz kontynuować naukę możesz podjąć studia wyższe na następujących kierunkach: ochrona środowiska, inżynieria ochrony środowiska, architektura krajobrazu, inżynieria ekologiczna, gospodarka przestrzenna i wiele innych, niekoniecznie pokrewnych.

TECHNIK EKONOMISTA Przyszłość w biznesie!

– przedmiot rozszerzony: język angielski,

– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: j. polski, matematyka, język angielski, informatyka,
– języki obce: język angielski oraz drugi język obcy do wyboru przez ucznia:
język niemiecki, język rosyjski, język francuski – nauczanie języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych; warunkiem koniecznym do zawiązania grupy językowej jest odpowiednia liczba uczniów deklarujących wybór
danego języka.

Patronat Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie praktyk zawodowych:
– miesięczna praktyka zawodowa: klasa II i klasa IV,

– egzaminy z kwalifikacji: II półrocze klasy II i II półrocze klasy IV,

– zajęcia specjalizacyjne: klasa V.

blank

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1. w zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji
w jednostce organizacyjnej:
– stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,

– prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,

– prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,

– gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,

– sporządzania biznesplanu;

2. w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-
płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
– prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,

– sporządzania dokumentacji kadrowej,

– prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,

– rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych,
– prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,

– prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,

– prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami
rynku finansowego.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia*:

– Comarch Optima dla początkujących,
– rozliczenie wynagrodzeń i danin publicznych.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

TECHNIK REKLAMY Kreatywnie i z pasją!

– przedmiot rozszerzony: język angielski,

– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, informatyka,
– języki obce: język angielski oraz drugi język obcy do wyboru przez
ucznia język niemiecki, język rosyjski, język francuski – nauczanie języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych; warunkiem koniecznym do zawiązania grupy językowej jest odpowiednia liczba uczniów deklarujących wybór danego języka.

Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie praktyk zawodowych:
– miesięczna praktyka zawodowa: klasa II i klasa IV,

– egzaminy z kwalifikacji: II półrocze klasy III i II półrocze klasy IV,

– zajęcia specjalizacyjne: klasa V,

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik reklamy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1. w zakresie kwalifikacji PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego:

– przygotowania elementów strategii reklamowej,

– przygotowania elementów kreacji reklamowej,

– produkcji reklamy,

blank

2. w zakresie kwalifikacji PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową:
– planowania kampanii reklamowej,

– organizowania sprzedaży reklamowej,

– realizowania kampanii reklamowej,

– badania przekazu reklamowego.

Absolwent szkoły może pracować jako*:

agent reklamowy, pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia (account manager), autor tekstów i sloganów (copywriter), projektant grafiki (graphic designer), pracownik działu planowania publikacji, pracownik działu badań rynkowych, specjalista do spraw marketingu, specjalista do spraw reklamy, specjalista do spraw związanych z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations), pracownik biura reklamy.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia*:

– fotografia produktowa/reklamowa,
– rysunek koncepcyjny i ilustracja reklamowa.

TECHNIK LOGISTYK Zawód z przyszłością!

– przedmiot rozszerzony: język angielski,

– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, informatyka,
– języki obce: język angielski oraz drugi język obcy do wyboru przez ucznia
język niemiecki, język rosyjski, język francuski; nauczanie języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych; warunkiem koniecznym do zawiązania grupy językowej jest odpowiednia liczba uczniów deklarujących wybór danego
języka.

Partnerzy szkoły:
– miesięczna praktyka zawodowa: klasa II i klasa IV,

– egzaminy z kwalifikacji: II półrocze klasy II i II półrocze klasy IV,

– zajęcia specjalizacyjne: klasa V.

blank

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1. w zakresie kwalifikacji SPL.01.
Obsługa magazynów:
– przyjmownia, przechowywania
i wydawania towarów z magazynu,
– monitorowania poziomu
i stanu zapasów,
– monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych;

2. w zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu:

– planowania procesów transportowych,

– organizowania procesów transportowych,

– dokumentowania procesów transportowych.

Specjaliści do spraw logistyki mogą podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz transportowo-spedycyjnych. Jako technik logistyk możesz pracować w działach: sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję towarów, gospodarki odpadami, recyklingu, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, transportu wewnętrznego.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia*:

– czas pracy kierowców zawodowych i obsługi tachografów,
– obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym
napędem podnoszenia,
– prawo jazdy kat. B.

TECHNIK INFORMATYK Kariera zapisana w danych!

– przedmiot rozszerzony: matematyka

– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, informatyka,
– języki obce: język angielski oraz drugi język obcy do wyboru przez
ucznia : język niemiecki, język rosyjski, język francuski – nauczanie języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych; warunkiem koniecznym do zawiązania grupy językowej jest odpowiednia liczba uczniów deklarujących wybór danego języka.

Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie praktyk zawodowych:
– miesięczna praktyka zawodowa: klasa II i klasa IV,

– egzaminy z kwalifikacji: II półrocze klasy II i II półrocze klasy IV,

– zajęcia specjalizacyjne: klasa V,

blank

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1. w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja sys
temów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:
– przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń
peryferyjnych,
– administrowania systemami operacyjnymi,

– serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,

– przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

2. w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami
i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
– tworzenia i administrowania stronami internetowymi,

– tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,

– programowania aplikacji internetowych,
– tworzenia i administrowania
systemami
– zarządzania treścią.

Absolwenci takiego kierunku kształcenia posiadają rozległe kompetencje, co pozwala podejmować pracę w wielu
dziedzinach gospodarki.
Informatycy poszukiwani przez firmy niemal z każdej branży bazującej na sprzęcie IT i sieciach informatycznych.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia*:

– programowanie aplikacji internetowych,
– cyberbezpieczeństwo

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. anatomicznych, okazów biologicznych oraz modeli w tym także 3D.

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW Połączenie umiejętności technicznych z wrażliwością na estetykę obrazu!

– przedmiot rozszerzony: język angielski,

– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, informatyka,

– języki obce: język angielski oraz drugi język obcy do wyboru przez ucznia język niemiecki, język rosyjski, język francuski; nauczanie języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych; warunkiem koniecznym do zawiązania grupy językowej jest odpowiednia liczba uczniów deklarujących wybór danego języka.

Partnerzy szkoły:
– miesięczna praktyka zawodowa: klasa II i klasa IV,

– egzaminy z kwalifikacji: II półrocze klasy III i II półrocze klasy IV,

– zajęcia specjalizacyjne: klasa V,

blank

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik fotografii i multimediów powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu:

– przygotowania planu zdjęciowego,

– rejestrowania obrazu,

– obróbki i publikowania obrazu;

2) w zakresie kwalifikacji AUD.05. Realizcja projektów graficznych i multimedialnych:
– przygotowania materiałów
cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,
– wykonywania i publikowania
projektów multimedialnych.

Praca:

agencje reklamowe, wydawnictwa, drukarnie, redakcje czasopism.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia*:

– fotografia produktowa reklamowa,

REALIZOWANE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE:
2022-2023 Realizacja projektu Erasmus+ w ramach Akcji 1

„Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe”.

blank

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY W KONKURSACH I OLIMPIADACH
8 miejsce w kraju w centralnym etapie

Ogólnopolskiej Olimpiady

Spedycyjno-Logistycznej – kwiecień 2022

blank

www.technikum-brzesko.edu.pl

IB

blank

Podobne artykuły

Back to top button