ADV
Wiadomości
Trending

Iwkowa / Woda z publicznego wodociągu Iwkowa-Nagórze niezdatna do spożycia i celów higienicznych / 31 sierpnia 2021 r.

31 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku opublikowano komunikat informujący o negatywnych wynikach badań wody pobranej z wodociągu publicznego Iwkowa-Nagórze, pobranej 30 sierpnia 2021 r. w punkcie czerpalnym (punkcie zgodności), umiejscowionym w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwkowa Nagórze – kran w kuchni. W wodzie wykryto zanieczyszczenie bakteriami coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku poinformował w komunikacie na swojej stronie internetowej o stwierdzeniu pogorszenia się parametrów mikrobiologicznych wody, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie ponadnormatywnej liczby bakterii grupy coli w ilości 240 jtk/NPL w 100 ml. Woda zawierająca bakterie coli nie spełnia wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.). Zgodnie z przywołanym wyżej rozporządzeniem wartością normatywną dla zakwestionowanego parametru jest brak w ocenianej w wodzie bakterii grupy coli.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku, w decyzji z dnia 31 sierpnia 2021 r. stwierdził się brak przydatności wody do spożycia, przygotowywania posiłków oraz do celów higienicznych.

W związku z zaistniałą sytuacją Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku wydał nakaz podjęcia działań naprawczych naprawczych zmierzających do przywrócenia właściwych parametrów jakości wody.

Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody można jedynie używać do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

Pełna treść komunikatu <==

IB / Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku

Podobne artykuły

Back to top button