ADV
Wiadomości
Trending

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla wójta Gminy Dębno Wiesława Kozłowskiego

W piątek 30 czerwca 2023 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Dębno odbyła się VI Sesja Rady Gminy Dębno w 2023 roku.

Sesja rozpoczęła się przedstawieniem porządku obrad, który tym razem miał wyjątkowy charakter.

Galeria zdjęć <==

Na posiedzeniu zapoznano się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie Gminy Dębno, wnioskiem w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dębno z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok oraz zapoznano się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.

Jednogłośną decyzją Radnych Gminnych Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski uzyskał wotum zaufania. Na sesji podjęto również uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dębno.

Pani Poseł na Sejm RP Józefa Szczurek-Żelazko obecna na sesji podkreślała ogromny wkład włożony przez Pana Wójta oraz skuteczność działań i dążeń w pozyskiwaniu środków z różnych źródeł. Praca całego samorządu przyczyniła się do rozwoju naszej Gminy, dzięki czemu do naszego budżetu w ostatnich latach wpłynęło aż 118 milionów złotych środków.

Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski w swoim przemówieniu podziękował wszystkim, dzięki którym ten sukces był możliwy. W szczególności Posłom Zjednoczonej Prawicy, Radnym Gminy Dębno, Sołtysom wsi oraz pracownikom Urzędu Gminy Dębno. Podkreślił również, że jako Wójt nie zamierza zwalniać tempa w pracy na rzecz każdego mieszkańca Gminy Dębno.

W dalszej części podjęto uchwały m.in. w sprawach przyjęcia programu osłonowego ,,Korpus Wsparcia Seniorów’’ na rok 2023, budowy przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 250244K w miejscowości Łoniowa, udzielenia dotacji w ramach środków własnych oraz z programu ,,Małopolska OSP’’ na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworsku, zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Po zapytaniach i wolnych wnioskach nadszedł czas na podziękowania skierowane przez Radnych Gminnych oraz obecnych Sołtysów, którzy pragnęli wyrazić ogromny podziw nad pracą Wójta Gminy Dębno i nadzieję na owocną współpracę w nadchodzących latach.

Gmina Dębno

blank

Podobne artykuły

Back to top button