ADV
Materiały sponsorowaneWiadomości

„Kwartet” w czasie pandemii

W grudniu kolejna okazja dla przedsiębiorców

Pokłosiem przeprowadzonych we wrześniu naborów wniosków o przyznanie pomocy było wybranie do finansowania trzech projektów przedsiębiorców oraz ośmiu zadań realizowanych w ramach projektu grantowego, związanego z wyposażeniem podmiotów działających w sferze kultury.

Choć czas pandemii nie sprzyja wzmożonej działalności, szczególnie w sferze gospodarki, Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” sukcesywnie realizuje cele swej strategii. Służy temu ogłaszanie kolejnych naborów wniosków o przyznanie pomocy dla mieszkańców z gmin, które obejmuje swym działaniem, czyli z Brzeska, Borzęcina, Dębna i Radłowa. Wrześniowe konkursy skierowane były do przedsiębiorców planujących rozwijanie swych firm oraz do samorządów, stowarzyszeń i organizacji kulturalnych, które w ramach prowadzonych działań mających na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa chciały wzbogacić się o niezbędne wyposażenie. Wszystkie złożone wnioski, które podlegały ocenie zostały wybrane przez Radę Stowarzyszenia do finansowania. W przypadku przedsiębiorców to pomoc w formie refundacji 50 procent kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektu, natomiast w przypadku zadań grantowych to 100-procentowa dotacja, nie większa jednak niż 10 tysięcy złotych. Posiedzenie organu decyzyjnego odbyło się 20 października, oczywiście w warunkach ścisłego rygoru epidemicznego.

Lęk przed podjęciem ryzyka?

– O ile na projekt grantowy rozdzielono pełną pulę będących do dyspozycji środków, to w przypadku naboru wniosków z zakresu rozwijania działalności gospodarczej limit ten został wykorzystany mniej niż w połowie – informują pracownicy Biura Stowarzyszenia. – Z pewnością nie świadczy to o dobrej kondycji firm funkcjonujących na naszym obszarze, które nie potrzebują pomocy, raczej o lęku przedsiębiorców przed podjęciem ryzyka, związanego z planowaniem inwestycji w niepewnym okresie pandemii. Być może to symptom pojawiającego się na horyzoncie kryzysu – tłumaczą w biurze lokalnej grupy działania i zapowiadają, że już w grudniu planują ogłosić kolejny nabór. – Jeśli Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zaakceptuje termin tego naboru, będziemy go przeprowadzać w dniach od 1 do 18 grudnia.

Oprócz naboru dla przedsiębiorców planowane jest przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji z zakresu promocji obszaru Przedgórza, a także tworzenia lub modernizacji miejsc kultury oraz obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Projekty własne

W ramach realizowanej strategii – oprócz naborów wniosków o przyznanie pomocy dla podmiotów innych niż LGD – Stowarzyszenie przygotowuje także własne projekty.

W lipcu „Kwartet” przeprowadził cieszące się dużym zainteresowaniem, szczególnie młodych ludzi, kursy zawodowe kelnersko-baristyczny oraz dla wizażystek. Przeszkolono blisko 40 osób, które uzyskały świadectwa ich ukończenia. Natomiast podczas ostatniego posiedzenia Rady Stowarzyszenia oceniono projekt dotyczący działań proekologicznych. W jego ramach zostanie przeprowadzana kampania edukacyjno-informacyjna, mająca uświadomić mieszkańcom jak ważna jest ochrona środowiska naturalnego.

– Projekt skierowany jest głównie do dzieci i młodzieży, ale także do dorosłych. Wszyscy mogą, a nawet powinni się włączyć w te działania. To cywilizacyjne wyzwanie, nie tylko dla mieszkańców naszego obszaru – przekonują pracownicy Stowarzyszenia.

W partnerstwie z innymi LGD

Ze względu na sytuację związaną z COVID-19 realizacja projektu planowana jest na wiosnę przyszłego roku. Również wtedy LGD przystąpi do działań wpisanych w projekty współpracy z innymi lokalnymi grupami działania. Mówi o nich prezes Stowarzyszenia Piotr Kania:

– Do oceny został już złożony wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu dotyczącego promocji i rozwoju turystyki rowerowej na Przedgórzu oraz na obszarze objętym działaniem przez LGD CENOMA ze Szczurowej. Przypomnę, że to teren 11 gmin: Borzęcin, Brzesko, Dębno, Radłów, Bochnia, Drwinia, Kazimierza Wielka, Nowe Brzesko, Rzezawa, Koszyce i Szczurowa. Operacja ma na celu wzbogacenie oferty dla cyklistów poprzez poszerzenie istniejących już szlakówo nowe trasy, z uwzględnieniem miejsc szczególnie atrakcyjnych turystycznie dla obszarów obu LGD. W inicjatywę Urzędu Marszałkowskiego, który swym pomysłem chciał objąć teren całego województwa, włączyły się niemal wszystkie lokalne grupy działania z Małopolski. Warto dodać, że projekt „Kwartetu” i CENOMY został złożony do oceny jako pierwszy w województwie. To jednak nie wszystko. Wraz z partnerami z Łańcuta, Ciechocinka i LGD z Finlandii będziemy realizować wspólny projekt dotyczący promocji kulinarnych produktów lokalnych we współpracy z kołami gospodyń i uczniami szkół gastronomicznych z tych obszarów. Wniosek o przyznanie pomocy, po wielu konsultacjach pomiędzy partnerami, jest już praktycznie przygotowany do oceny. Natomiast nieco później będzie składany kolejny wniosek aż z 12 innymi lokalnymi grupami, w tym z dwiema zagranicznymi, z Portugalii i Finlandii. Najogólniej ujmując, projekt ten również dotyczy zarówno promocji lokalnych produktów, jak i poszukiwań możliwości wprowadzenia ich na rynek. Trwają także konsultacje dotyczące wytyczenia nowych tras nordic walking na obszarze Kwartetu na Przedgórzu.

Zaglądaj na: www.kwartetnaprzedgorzu.pl

Zarówno o bieżącej działalności „Kwartetu”, o terminach ogłaszania kolejnych naborów i warunkach, jakie musi spełniać beneficjent, a także o innych istotnych sprawach, dotyczących pozyskiwania środków oraz realizacji projektów – można dowiedzieć się, śledząc stronę internetową www.kwartetnaprzedgorzu.pl.

Jednocześnie pracownicy LGD dodają, że pomimo tego, iż biuro nie funkcjonuje jeszcze w takiej formie, jak przed epidemią, to sprawy beneficjentów, które nie cierpią zwłoki, załatwiane są niezwłocznie.

– Na wizytę w siedzibie Stowarzyszenia prosimy wcześniej umówić się telefonicznie – apelują.


PR

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”
Waryś 327 A; tel. 14 684 66 66
e-mail: biuroprzedgorze@gmail.com;
biuro@przedgorze.pl
www.kwartetnaprzedgorzu.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących
i aktywizacji PROW na lata 2014-2020.

Podobne artykuły

Back to top button