ADV
Powiat TarnowskiWiadomości

Magisterskie studia na kierunku Ekonomia

Ekonomia jest ósmym kierunkiem w ofercie dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, na którym można zdobyć tytuł magistra. Zgodę na jego uruchomienie wydały już Polska Komisja Akredytacyjna oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rekrutacja na studia w najchętniej wybieranej PWSZ w Polsce trwa, pierwsza jej tura zakończy się 18 sierpnia, a cały proces odbywa się zdalnie.

Uzyskanie zgód na prowadzenie studiów drugiego stopnia na Ekonomii oznacza, że tytuł magistra można zdobyć na wszystkich kierunkach proponowanych przez Wydział Administracyjno-Ekonomiczny PWSZ w Tarnowie. – To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich, którzy skończyli, lub skończą niebawem, studia licencjackie. Już nie będą musieli wyjeżdżać z Tarnowa aby dokończyć edukację – mówi Rektor, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. PWSZ. – Warto podkreślić, że dwa największe, jeśli chodzi o liczbę studentów, Wydziały PWSZ, czyli Wydział Administracyjno-Ekonomiczny oraz Wydział Ochrony Zdrowia umożliwiają zdobycie tytułu magistra na wszystkich kierunkach – dodaje Rektor Uczelni.

Studia drugiego stopnia (potocznie – magisterskie) na kierunku Ekonomia (profil praktyczny) prowadzone będą w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. – Zgodnie z opracowanym planem studiów duży nacisk będzie kładziony na kształcenie praktycznie przygotowujące do wymagań stawianych przyszłym pracownikom. Absolwenci uzyskają wysokie kwalifikacje w zakresie kompetencji miękkich i będą wyposażeni w rozbudowanym zakresie w najnowszą wiedzę ekonomiczną pozwalającą skutecznie konkurować na współczesnym rynku pracy – zapewnia dr Jarosław Mikołajczyk, Dziekan WAE.

Wiedza pozyskana w trakcie studiów ma charakter aplikacyjny. Obejmuje kompleksowo problematykę funkcjonowania i rozwoju oraz współdziałania organizacji społecznych, w tym głównie przedsiębiorstw, ale również instytucji sektora publicznego.

Studia na kierunku Ekonomia przygotowują specjalistów dla wszystkich dziedzin gospodarki, zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego, w tym także dla podmiotów władzy państwowej i samorządowej.

Wykładowcy na kierunku Ekonomia wykorzystują innowacyjne metody nauczania, oferując między innymi zajęcia w przedsiębiorstwie symulacyjnym. Z punktu widzenia potrzeby rozwoju przedsiębiorczości istotnym elementem edukacji jest przekazanie studentowi wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności i kompetencji pozwalających także na podejmowanie własnej działalności gospodarczej lub prowadzenia działalności doradczej w tym zakresie.

Obowiązkowym modułem w trakcie studiów jest praktyka zawodowa, dodatkowo wzmacniająca nabyte w trakcie zajęć umiejętności. Studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomia kierowane są do kandydatów legitymujących się kwalifikacją pełną na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Nie przewiduje się określenia dodatkowych wymagań wstępnych poza ukończeniem studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia lub kierunkach pokrewnych (Rachunkowość i finanse, Zarządzanie).

Dodajmy na koniec, że pozostałe kierunki, na których można zdobyć w Tarnowie tytuł magistra to: Fizjoterapia (studia jednolite magisterskie), Filologia polska (studia drugiego stopnia), Administracja (studia drugiego stopnia), Pielęgniarstwo (studia drugiego stopnia), Pedagogika (studia drugiego stopnia), Praca socjalna (studia drugiego stopnia), Wychowanie fizyczne (studia drugiego stopnia).

Ponadto, na rozpatrzenie czeka także wniosek PWSZ w Tarnowie o zgodę na uruchomienie studiów I stopnia na kierunku Położnictwo.

Pierwsza tura rekrutacji na studia w PWSZ w Tarnowie potrwa w tym roku do 18 sierpnia, kolejna planowana jest od 21 września do 2 października. Wszystkie szczegóły dotyczące oferty dydaktycznej PWSZ oraz systemu rekrutacji na stronie kandydat.pwsztar.edu.pl.

IB

Podobne artykuły

Back to top button