ADV
Wiadomości
Trending

Marzenia się spełniają!

10 lutego 2024 roku – to ważna data dla mieszkańców Borzęcina Dolnego. W tym dniu oficjalnie oddano do użytku nowy Budynek Wielofunkcyjny, który skupia w sobie funkcję remizy OSP i obiektu, w którym prowadzona będzie szeroko pojęta działalność społeczno-kulturalna.

Zrealizowana inwestycja zdecydowanie podnosi bezpieczeństwo, poprawia jakość życia lokalnej społeczności i stanowi wizytówkę miejscowości. Zdaniem wielu uczestników uroczystości otwarcia, to jeden z najpiękniejszych tego typu budynków w regionie. I do tego świetnie wyposażony. Obiekt wybudowano i wyposażono kosztem ponad 7 mln złotych, z czego prawie 75% pochodziło z funduszy zewnętrznych.

– Oddajemy do użytku najważniejszą inwestycję w Borzęcinie Dolnym, budynek wielofunkcyjny, który będzie służył druhom OSP w części stanowiącej nowoczesną remizę OSP, ale również społeczności lokalnej, czyli szkole, parafii, organizacjom działającym w miejscowości i mieszkańcom – mówił wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak.

Radości nie kryli mieszkańcy i strażacy z Borzęcina Dolnego.

– To spełnienie naszych marzeń, za co dziękuję miejscowemu samorządowi z wójtem Kwaśniakiem na czele, który był bardzo zaangażowany w realizację inwestycji – przyznaje prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dolnym, a zarazem Komendant Gminny Grzegorz Małek.

Historyczny dzień

Kroniki prowadzone przez druhów z Borzęcina Dolnego potwierdzają, że pierwsze otwarcie tego obiektu miało miejsce 60. lat temu, w 1964 roku. Tegoroczna uroczystość zgromadziła wielu gości, reprezentujących władze państwowe i samorządowe wszystkich szczebli, przedstawicieli straży pożarnych, zarówno zawodowej, jak i ochotniczej, duchownych oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Licznie zjawili się także strażacy z zaprzyjaźnionych jednostek. Scenariusz przekazania obiektu powstał w oparciu o odpowiedni ceremoniał. Kilkugodzinne ćwiczenia przed uroczystością sprawiły, że wszystko przebiegało sprawnie i płynnie, zgodnie ze strażackim protokołem. W trakcie uroczystości, za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej nadano Złoty Znak Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dolnym. Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa wyróżniony został także druh Grzegorz Małek.

Uroczyste otwarcie obiektu

Kulminacyjnym punktem tej części wydarzenia było uroczyste przecięcie wstęgi i otwarcie budynku. Dokonali tego: Janusz Kwaśniak – wójt gminy Borzęcin, Wojciech Skruch – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego reprezentujący podczas uroczystości również marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Marta Malec-Lech – członek zarządu Województwa Małopolskiego, Piotr Łosiński – przedstawiciel Władysława Kosiniaka-Kamysza, Wicepremiera i Ministra Obrony, Andrzej Potępa – starosta powiatu brzeskiego, Marian Zalewski – prezes zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzesku, starszy brygadier Janusz Potera – komendant powiatowy PSP w Brzesku, ks. prałat Marek Obrzut – proboszcz Parafii w Borzęcinie Dolnym, Czesław Małek – przewodniczący Rady Gminy Borzęcin, druh Grzegorz Małek – prezes OSP w Borzęcinie Dolnym, Sylwia Hebda – prezes Stowarzyszenia Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Zdolniacy” z Borzęcina Dolnego oraz Piotr Kania – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie. Po przecięciu wstęgi obiekt został poświęcony przez proboszcza Marka Obrzuta oraz powiatowego kapelana strażaków ks. Grzegorza Srokę. Pierwszą odsłonę uroczystości zakończył meldunek strażacki oraz pamiątkowe zdjęcie wykonane przez wszystkich zebranych.

Zmodernizowany obiekt

Druga część rozpoczęła się w sali widowiskowej nowo oddawanego obiektu od prezentacji multimedialnej przybliżającą realizację inwestycji. W niej wójt Janusz Kwaśniak przypomniał, że cały proces rozpoczął się w 2013 roku od przekazania przez strażaków w formie darowizny działki zabudowanej remizą strażacką na rzecz gminy Borzęcin. Obiekt już wtedy był w kiepskim stanie, wcześniej strażacy przez kilka lat próbowali uregulować stan prawny działek, na którym został zbudowany. Już w 2014 roku wykonano projekt nowej, rozbudowanej remizy, a w 2016 roku uzyskano pozwolenie na budowę. Rok później gmina Borzęcin złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W 2021 r. zarząd województwa podjął decyzję o dofinansowaniu zadania. Jednocześnie część środków samorząd pozyskał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 roku, w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, którym została firma EL-BUD Leszek Wójcik z Borzęcina.

Zadanie obejmowało rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącej remizy wraz z wewnętrznymi instalacjami, odwodnieniem terenu i jego utwardzeniem. Istniejącą remizę rozbudowano o kolejne stanowiska garażowe wraz z niezbędnym zapleczem. Na dobudowanym piętrze powstała sala wielofunkcyjna oraz doskonale wyposażone pomieszczenia socjalno-techniczne do organizacji spotkańi wydarzeń. Ponadto w ramach inwestycji przebudowano sieć telekomunikacyjną, wykonano zjazd z drogi wojewódzkiej, zbiornik na nieczystości ciekłe, elementy małej architektury, zieleni i nowe ogrodzenie. Teren, a także sam budynek, został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki realizacji zadania blisko trzykrotnie zwiększyła się powierzchnia użytkowa z 297 m2 do 794 m2.

Nowopowstały Budynek Wielofunkcyjny skupiał będzie kilka funkcji. Oprócz remizy, część pomieszczeń oddanych zostanie do dyspozycji Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie i działającego od niedawna Stowarzyszenia Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Zdolniacy”, celem prowadzenia działalności społeczno-kulturalnej.

Wartość zadania, dla zakresu objętego wnioskiem o dofinansowanie, wyniosła 6 640 494,94 zł brutto. Całkowite dofinansowanie z RPO to kwota 3 393 783,23 zł, wsparcie z RFIL – 1 549 940 zł, a wkład własny gminy – 1 696 771,71 zł, co stanowi 25,5% wartości zrealizowanego z dofinansowaniem zadania.

– Tak wysoki wskaźnik dofinansowania udało się uzyskać dzięki naszym efektywnym staraniom, ale także przy wsparciu wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciecha Skrucha, Posła na Sejm RP Norberta Kaczmarczyka oraz pozytywnej decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego z marszałkiem Witoldem Kozłowskim na czele – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Ponadto ze środków własnych za kwotę 145 923,37 zł budynek został wyposażony w monitoring, system oddymiania klatki schodowej, instalację audio-wideo i system alarmowy (alarmowania i powiadamiania strażaków). Na budynku zainstalowano, a przed nim maszt flagowy.

W 2023 roku na wyposażenie wydano 237 028,96 zł. Obiekt doposażono w wysokiej jakości urządzenia i sprzęty kuchenne, funkcjonalne meble, nowoczesne urządzenia pralnicze oraz niezbędny asortyment i akcesoria. Zamontowano rolety okienne oraz zakupiono obrusy, karnisze i tekstylia. Wykonano drewnianą altanę, stoły, ławki i krzesła oraz zakupiono mobilny grill gazowy. Łączne nakłady poniesione na budowę i wyposażenie obiektu od początku realizacji zadania do dnia 31.12.2023 r. wyniosły 7 023 447,27 zł.

Podziękowania i gratulacje

Wójt Janusz Kwaśniak podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspomogli realizację zadania.

– Ta inwestycja dowodzi, że tego typu przedsięwzięcia niejednokrotnie wymagają czasu. Od fazy regulacji stanu prawnego, poprzez wykonanie projektu, pozyskanie dofinansowania, po realizację procesu budowlanego i wyposażenie obiektu do oddania użytkowania często długa droga. To także wynik efektywnej współpracy z samorządem województwa małopolskiego i administracją rządową.

Słowa podziękowania kieruję na ręce marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego za życzliwość i wsparcie szeregu naszych inicjatyw oraz troskę o równomierny rozwój województwa.

Dziękuję wiceprzewodniczącemu sejmiku, a zarazem radnemu województwa Wojciechowi Skruchowi za wieloletnią, owocną współpracę, stały kontakt z samorządem i organizacjami działającymi w gminie Borzęcin oraz wsparcie w zakresie pozyskiwania środków z budżetu województwa małopolskiego. Dziękuję posłowi na Sejm RP Norbertowi Kaczmarczykowi, za skuteczność w reprezentowaniu interesu wyborców w Warszawie.

Swoją wdzięczność wyrażam w imieniu samorządu, druhów ochotników i wszystkich mieszkańców – mówił wójt Kwaśniak, podkreślając, że tylko w ostatnich trzech latach gmina Borzęcin pozyskała ponad 57 milionów złotych z funduszy zewnętrznych, zarówno krajowych, jak i unijnych.

Szczególne wyrazy uznania przekazał Grzegorzowi Małkowi

– Chciałem podziękować  prezesowi OSP w Borzęcinie Dolnym, Grzegorzowi Małkowi, który był gorącym orędownikiem realizacji tej inwestycji, włożył tutaj wiele serca i wspierał proces budowlany. Grzegorz, wielki szacunek za ten wkład. Ten wspaniały sukces to również Twoja zasługa – podkreślił w swoim przemówieniu wójt Janusz Kwaśniak.

Gospodarz gminy podziękował także radnym rady gminy z przewodniczącym Czesławem Małkiem na czele, druhom OSP i wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego zadania, ale i tym, którzy zaangażowali się w organizację wydarzenia – druhom OSP, paniom i panom ze Stowarzyszenia Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Zdolniacy”, Gminnemu Ośrodkowi Kultury oraz Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu. Mieszkańcom życzył satysfakcji z obiektu i efektywnego jego wykorzystania.

Podziękowania przekazali także strażacy. Naturalnie, pierwsze z nich skierowano w stronę wójta gminy, dziękując za konsekwencję w działaniu, zaangażowanie i pozyskane dofinansowanie.

– Dziękuję Ci w imieniu druhów i własnym, bo zawsze spotkałem się z Twoją życzliwością na każdym kroku realizacji tego zadania. Śmiem twierdzić, że żadna jednostka w gminie Borzęcin, w powiecie i województwie nie ma tak wspaniałego obiektu – mówił prezes Małek wręczając wspólnie z druhami okazały topór strażacki z okolicznościowym grawerem.

Specjalne podziękowania przekazano także ks. proboszczowi Markowi Obrzutowi i ks. Grzegorzowi Sroce, staroście Andrzejowi Potępie, przewodniczącemu Czesławowi Małkowi, zastępcy wójta Tadeuszowi Żurkowi, dyrektorowi GOK Piotrowi Kani, kierownikowi inwestycji w urzędzie gminy Kazimierzowi Sobocie, komendantowi powiatowemu PSP Januszowi Poterze, sekretarz gminy Joannie Kołodziejskiej, kierownik w urzędzie gminy Annie Rogóż, sołtysowi Borzęcina Dolnego Czesławowi Czaja, inspektorom w urzędzie gminy: Marcie Latocha, Agnieszce Piekarskiej i Małgorzacie Ligarze, kierownik GOPS Katarzynie Ciochoń, byłemu radnemu wojewódzkiemu Adamowi Kwaśniakowi oraz dyrektor szkoły Cecylii Czaja. Prezes Małek ostatnie podziękowania skierował na ręce Leszka Wójcika – wykonawcy zadania, właściciela firma EL-BUD.

Okolicznościowe podziękowania i pamiątkę otrzymał także prezes Małek z rąk wzruszonych kolegów strażaków.

Przemówili goście

Głos również zabrali zaproszeni goście. Jako pierwszy wiceprzewodniczący małopolskiego sejmiku Wojciech Skruch, reprezentujący także podczas uroczystości marszałka województwa.

– Gratuluję samorządowi gminy Borzęcin i społeczności Borzęcina Dolnego tak pięknego i wspaniale wyposażonego obiektu. Dziękuję wójtowi za to, że skutecznie pozyskuje środki, jest dobrym partnerem dla Małopolski. Dzięki temu, że mamy takich samorządowców, możemy skutecznie realizować też i nasze zadania – powiedział Wojciech Skruch do zebranych gości.

Swoje gratulacje przekazała obecna na uroczystości członek zarządu województwa Małopolskiego Marta Malec-Lech. Przedstawiciel Władysława Kosiniaka-Kamysza, Wicepremiera i Ministra Obrony Narodowej, Piotr Łosiński przeczytał adres okolicznościowy skierowany na ręce wójta Kwaśniaka i organizatorów wydarzenia.

Starosta brzeski Andrzej Potępa pogratulował wszystkim determinacji w realizacji zadania oraz wiedzy i skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Zachwycał się też samym obiektem:

– Prezes Małek powiedział w swoim wystąpieniu, że jest to najpiękniejszy obiekt w powiecie, a może i w województwie i ja to zdanie podzielam. Gmina jest piękniejsza, powiat jest piękniejszy, a mnie najbardziej cieszy, że kolejna jednostka OSP zyskuje fantastyczny obiekt, że ma doskonały sprzęt, że jest świetnie wyposażona. A przecież strażacy to armia, która służy temu powiatowi w czasie, kiedy pojawiają się zagrożenia, katastrofy, czy kryzysy.

Starosta podziękował też samorządowi gminy Borzęcin za bardzo dobrą współpracę w mijającej kadencji.

Zdaniem Komendanta Powiatowego PSP w Brzesku, starszego brygadiera Janusza Potery, oddanie budynku to świetna wiadomość dla wszystkich strażaków.

– Myślę, że dla miejscowości Borzęcin Dolny jest to wydarzenie historyczne, takie, które się zdarza raz na kilkadziesiąt lat. Wiele jednostek OSP może pozazdrościć takiej remizy i wyposażenia, nawet zawodowi strażacy. A to nie tylko ta remiza, bo niedługo rozpoczną się prace na remizie w Łękach, gdzie obiekt też czeka przebudowa i rozbudowa. Do tego w grudniu ubiegłego roku na wyposażenie jednostki trafił lekki samochód ratowniczo-gaśniczy, w roku bieżącym będzie to średni samochód, jednostka w Przyborowie będzie dysponować nowym ciężkim pojazdem. Średni samochód otrzyma również OSP Bielcza. To wszystko jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa powiatu brzeskiego i gminy Borzęcin. Jednostce w Borzęcinie Dolnym życzę młodzieżowej, dziecięcej drużyny pożarniczej. Będę wam kibicował, bo naprawdę warunki tu są idealne do działalności.

Głos zabrał także Stanisław Gajda – były, wieloletni prezes jednostki OSP w Borzęcinie Dolnym. Na koniec Sylwia Hebda oraz Paweł Małek ze Stowarzyszenia Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Zdolniacy” wręczyli wójtowi bochen chleba.

Program artystyczny i tort

Ostatnim elementem uroczystości był program artystyczny przygotowany przez dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym. Po występach panie ze Stowarzyszenia Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Zdolniacy” zaprosili wszystkich na uroczysty, przepyszny obiad, a po nim na okazały tort. To był jednak tylko przedsmak tego, co miało się wydarzyć wieczorem podczas Charytatywnego Balu Walentynkowego.

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Borzęcin, Ochotnicza Straż Pożarna w Borzęcinie Dolnym, Stowarzyszenie Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Zdolniacy”, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.
Wydarzenie prowadził piszący te słowa dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Piotr Kania.

foto; Maciej Mazur

Piotr Kania

Podobne artykuły

Back to top button