ADV
1
Materiały sponsorowanePowiat BocheńskiWiadomości

Przetarg na działkę w powiatowej strefie

Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę terenów Powiatowej Społecznej Strefy Aktywnosci Gospodarczej w Bochni przy ul. Antoniego Chwałkowskiego na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Działki stanowią przedmiot własności i wieczystego użytkowania Powiatu Bocheńskiego, tj.: w księdze wieczystej nr TR1O/00092510/1  w dziale II jako właściciel figuruje Powiat Bocheński, w księdze wieczystej nr TR1O/00094635/7 w dziale II jako właściciel figuruje Skarb Państwa, a użytkowanie wieczyste wpisane jest na rzecz Powiatu Bocheńskiego.

Aktualnie przeznaczona do dzierżawy zostaje nieruchomość położona w miejscowości Bochnia gmina Miasto Bochnia, objęta księgą wieczystą Nr TR1O/00092510/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni, obejmująca część działek o numerach 789/22, 789/24, 789/26 oraz część działki nr 789/20 objętej księgą wieczystą TR1O/00094635/7 wyodrębniona jako kompleks oznaczony numerem 1 o łącznej powierzchni 1,3612 ha.

Nieruchomość nie jest obciążona ani też nie posiada innych zobowiązań.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi – 5 900,00 zł. Powołana kwota powiększona będzie o obowiązującą stawkę podatku VAT.

CZĘŚĆ JAWNA PRZETARGU ODBĘDZIE SIĘ w dniu 19 kwietnia 2021 roku o godzinie 11-tej w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Bochni pokój 103 (I piętro od strony ul. Kazimierza Wielkiego).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc  złotych 00/100). Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła, Oddział w Nowym Wiśniczu, Filia w Bochni nr 17 8589 0006 0260 0110 0150 0007 z opisem „Wadium na dzierżawę PSSAG – kompleks nr 1” w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 15 kwietnia 2021 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa.

Pisemne oferty w zaklejonych kopertach należy składać do dnia 15 kwietnia 2021 r. do godziny 15:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 – pokój nr 1 – Dziennik Podawczy – z dopiskiem na kopercie „Przetarg na dzierżawę PSSAG – nieruchomość nr 1”.

Przy przetargu obowiązywać będą kryteria określone w Regulaminie przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bocheńskiego.

Zarząd Powiatu w Bochni zastrzega sobie również możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn niezależnych od organizatora przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bochni. Treść ogłoszenia zostaje również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni.

Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 pokój nr 117 lub telefonicznie pod nr 014 615 37 00 wew. 842 w godzinach od 8 00 do 15 00.

Ogłoszenie

Regulamin

sp

Podobne artykuły

Back to top button