ADV
Wiadomości

Stanowczy sprzeciw burmistrza Czchowa w sprawie budowy „Sądeczanki”

Informacja dot. budowy i przebudowy drogi Krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz

W nawiązaniu do przesłanego protokołu nr 1/2021 STEŚ dla zadania „Budowa i przebudowa drogi krajowej nr 75 klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz”, Burmistrz Czchowa po raz kolejny wnosi zastrzeżenia do przedmiotowej inwestycji:

 1. Gmina Czchów w dalszym ciągu stoi na stanowisku akceptacji wariantu samorządowego, z uwagi na fakt, iż jest to wariant, najkorzystniejszy społecznie i ma akceptację samorządów/gmin, przez które ma przebiegać. Wariant ten omija duże skupiska siedlisk ludzkich, jak również przewiduje wyburzenia budynków w dużo mniejszej ilości niż pozostałe dwa warianty (wariant C – 369 budynków, wariant F – 395 budynków, wariant samorządowy A – 224 budynki ), a co za tym idzie rodzi najmniejszą liczbę trudnych konfliktów i tragedii w sferze społecznej.
 2. Wariant samorządowy omija ważne lokalnie centra miejscowości, a tym samym nie burzy dotychczasowego porządku funkcjonalnego i przestrzennego,
 3. Ogranicza do minimum kolizje z infrastrukturą drogową: krajową, wojewódzką gminną i lokalną oraz infrastrukturą techniczną taką jak: sieci wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne w tym światłowodowe i energetyczne.
 4. Samorządowy wariant A jest najefektywniejszą propozycją drogową, krótszą od pozostałych wariantów o około 7 km, co w konsekwencji powoduje iż w przyszłości koszty jego budowy i utrzymania będą dużo niższe niż rekomendowanego wariantu C, a czas dojazdu zostanie zdecydowanie skrócony, a co za tym idzie radykalnie zostanie ograniczone skumulowane zużycie paliwa oraz zmniejszone do minimum zanieczyszczenie środowiska naturalnego.

Burmistrz Czchowa wnosi stanowczy sprzeciw budowie, rekomendowanego przez projektanta, wariantu C, z uwagi na fakt, iż:

 1. Wariant ten dzieli miejscowość Tymowa na pół, przez co narusza integralność wsi oraz na trwałe odcina od siebie te fragmenty sołectwa, czego skutkiem będzie rozpad więzi społecznych i spójności terytorialno-kulturowej wsi Tymowa oraz całej Gminy Czchów. Utrudniony lub wręcz uniemożliwiony zostanie dostęp dzieci do przedszkola, szkoły podstawowej i boiska sportowego, a część mieszkańców zostanie pozbawiona możliwości dotarcia do kościoła , cmentarza, świetlicy, komunikacji autobusowej i sklepów.
 2. Proponowany w wariancie C przebieg trasy nie był nigdy przewidywany w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Czchów ani innych opracowaniach urbanistycznych. Taki stan prawny prowadził do wydawania bez ograniczeń pozwoleń na budowę i swobodne inwestowanie w budownictwo jednorodzinne, na które pozwolenia są wydawane do dnia dzisiejszego. To spowodowało, że na planowanym przebiegu trasy znajduje się największa liczba wybudowanych już lub będących w budowie, lecz nie odebranych i nienaniesionych na mapy, nowopowstałych budynków mieszkalnych, rekreacyjnych i gospodarczych. Zwiększa to znacznie liczę obiektów przeznaczonych do rozbiórki, a nie uwzględnionych w Państwa opracowaniu.
 3. Miejscowości Tymowa i Wytrzyszczka stracą swoje wysokie walory krajobrazowe, przyrodnicze, turystyczne i widokowe terenu. Wiele osób osiedlających się na tych terenach, wybrała je m.in. biorąc pod uwagę krajobraz z jego malowniczymi widokami i możliwości czynnego wypoczynku wśród ciszy i czystego powietrza . Wiele osób spoza miejscowości traktuje je, jako tereny rekreacyjne i korzysta z nich, uprawiając różnego rodzaju sporty. Umiejscowienie drogi szybkiego ruchu w tym wariancie zmieni nieodwracalnie krajobraz oraz zakłóci zarówno ciszę jak i jakość powietrza.
 4. Rozwiązanie to jest niekonstytucyjne, gdyż narusza zasadę ochrony zaufania obywatela do państwa i prawa. Jak stanowi orzeczenie TK z 24 maja 1994r.
  ( K.1/94) „ zasad zaufania w stosunkach między obywatelem a państwem przejawia się m.in. w takim stanowieniu i stosowaniu prawa, by nie stanowiło ono swoistą pułapką dla obywatela i aby mógł on układać swoje sprawy w zaufaniu, iż nie naraża się na prawne skutki, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania decyzji i działań oraz w przekonaniu, iż jego działania podejmowane pod rządami obowiązującego prawa i wszelkie związane z nimi następstwa będą także i później uznane przez porządek prawny”.

Burmistrz Czchowa wnosi o przedłożenie sposobu wyboru metodologii od czego była uzależniona wielkość wybranych wskaźników.

Wybór proponowanego przez projektanta wariantu C, świadczy tylko o tym, że wszystkie pozostałe czynniki poza ekonomicznymi nie mają żadnego znaczenia. Takie rozwiązanie jest przez samorząd terytorialny nie do zaakceptowania.

Ponadto Burmistrz Czchowa wnosi o rzetelne przedstawienie kalkulacji kosztów ZZK oraz pokazanie metodyki obliczania kwot ujętych w przedmiotowym zestawieniu. Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji wg. wariantów ( pkt. 13 przedmiotowego protokołu ) budzi wątpliwości dotyczące przyjętych kosztów, np. rezerwa na roboty nieprzewidziane [ 1,4 % ] zawiera koszty, których wartość nie odpowiada żadnym regułom matematycznym. W związku z powyższym proszę o pokazanie metodyki obliczenia przedmiotowych kwot oraz ujednolicenie pozostałych elementów rozliczeniowych wraz z podaniem metodyki obliczeń. Według naszych szacunków rekomendowany przez projektantów wariant C inwestycji, z uwagi na jego długość i niekorzystną terenowo lokalizację jest przedsięwzięciem generującym zdecydowanie największe koszty inwestycyjne i powodującym konieczność budowy nieuzasadnionej, wysokiej liczby urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. To równocześnie determinuje w przyszłości nieporównywalnie wysokie koszty utrzymania tej drogi ponoszone przez zarządcę i podnosi finansowe wydatki użytkowników szlaku, zmuszonych do korzystania z dłuższego odcinka trasy.

Najbardziej niepożądanym jednak aspektem źle wybranego wariantu są społeczne skutki takiej decyzji, powodujące degradację społeczną więzi mieszkańców i niszczącą wielowiekowe uwarunkowania ludzkie i środowiskowe.

Wnoszę więc kategorycznie, celem uniknięcia już powstających konfliktów społecznych i niegospodarnego wydatkowania publicznych środków, o powtórną wnikliwą analizę wszystkich stanowisk związanych z nową lokalizacją drogi krajowej nr 75 klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz, celem podjęcia decyzji, które będą odpowiadać społecznym uwarunkowaniom oraz przyczynią się do ograniczenia kosztów inwestycyjnych i użytkowych.

Rekomendowany przeze mnie i Radę Miejską w Czchowie, będącą reprezentantem woli lokalnej społeczności, wariant A inwestycji, jest rozwiązaniem pozwalającym zniwelować wszystkie negatywne uwarunkowania tej inwestycji.

Proszę o powtórne przygotowanie rzetelnej analizy podnoszonych przez nas problemów i wizytę w naszej Gminie celem ich wyjaśnienia i dokonania korekty obecnej konfliktogennej społecznie i wątpliwej finansowo decyzji.

 BURMISTRZ

 mgr Marek Chudoba

Załączniki pdf:
1. Protokół KOPI 1_2021 podpisany
2. Wykaza obiektów inżynierskich dla DK75 Brzesko Nowy Sącz
3. SKNN do SIWZ.

czchow.pl

Podobne artykuły

3 komentarzy

 1. To jest kompromitacja biura projektowego jak i państwa. Jak można projektować drogę na gruntach nie wiedząc co na nich jest, biuro co bierze niezłą kasę za projekt oblicza kosztorys nie wiem na jakiej podstawie. To jest działanie na szkodę państwa i obywateli bo My za to płacimy.

  1. 100% racji. Droga miała kosztować 1,5 mld a jedyny akceptowalny wariant kosztuje 4,9 mld z naszych podatków. To jest efekt nieudolności projektantów którym ewidentnie brakuje doświadczenia i puszczają tylko to co im program wygeneruje czyli projektują przez środek miejscowości albo przez paryje gdzie nawet pieszo nie da się chodzić. 4,9 mld/41 km = prawie 120 mln/km to jest absolutny rekord za drogę klasy GP (za 85 mln/km buduje się S7 koło Rabki).

 2. Do mieszkańców Tymowej. Nie wierzcie swojemu burmistrzowi. Podobnie jak o was, „walczył” o uchronienie Wytrzyszczki i tylko po to żeby zrobić zwrot o 180 stopni po jednej wizycie marszałka małopolski. Tak samo postąpi z Wami. Teraz założył maskę waszego wielkiego obrońcy a ciekawe czy powiedział wam że to że wariant C jest rekomendowany przez Dyrekcję wiedział już od 20 lipca i nic z tym nie robił (gmina Gnojnik na swojej stronie ma zakładkę DK75 i publikuje wszystkie oficjalne pisma z GDDKiA)

Back to top button