Wiadomości
Trending

Eurovia Polska wybuduje południowo-zachodnią obwodnicę Brzeska / 30 października 2020 r.

Spośród sześciu wykonawców, którzy złożyli oferty do przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie pierwszego odcinka drogi krajowej DK75 Brzesko – Nowy Sącz, przebiegającego po zachodniej stronie Brzeska i będącego kontynuacją łącznika z autostradą A4 oddanego do ruchu w 2016 r. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Eurovia Polska. Koszt prac został wyceniony przez wykonawcę na 98 321 280,00 zł. Na realizację zadania wykonawca będzie miał 36 miesięcy – a więc nową droga pojedziemy najpóźniej w listopadzie 2023 r.

Kryteria oceny ofert

Oferty były oceniane według kryteriów:

  • cena (60 proc.),
  • termin realizacji (10 proc.),
  • przedłużenie okresu gwarancji (30 proc.).

Wybrana oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów.

Obowiązki wykonawcy

W ramach realizacji zadania wykonawca ma wybudować drogę główną ruchu przyspieszonego (klasy GP), łącznice, dodatkowe jezdnie w pasie drogowym drogi głównej, obiekty inżynierskie i system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne oraz retencyjno-infiltracyjne. Przebudowie podlegać będą istniejące drogi i skrzyżowania oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Pozostałe prace do wykonania to:

  • wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórka elementów dróg i przepustów
  • przełożenie koryta rzeki Uszwicy,
  • wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych,
  • zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi głównej ruchu przyspieszonego,
  • wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia zieleni wynikające z wydanej decyzji środowiskowej (w tym odtworzenie lasu łęgowego),
  • przebudowa urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych.

Na realizację zadania wykonawca będzie miał 36 miesięcy, zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie przetargowej.

Zgodnie z procedurą pozostali wykonawcy startujący w przetargu mogą się odwołać się od wyboru najkorzystniejszej oferty w ciągu 10 dni.

Dwujezdniowy droga klasy GP

II część „łącznika brzeskiego” z A4, a jednocześnie zachodnia obwodnica miasta, przebiegająca w ciągu DK75, będzie dwujezdniowa. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził aneks do Programu inwestycji dla budowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz, który zakłada, że także pierwszy jej odcinek, czyli II część „łącznika brzeskiego”, powstanie jako droga dwujezdniowa klasy GP.

Początkowo odcinek ten planowany był jako droga jednojezdniowa, jednak analiza i prognoza ruchu przeprowadzone w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wykazały, że przekrój ten może się okazać niewystarczający, stąd decyzja o zmianie. Trasa rozpocznie się od zrealizowanego już i oddanego do ruch w 2016 r. I etapu łącznika, który przebiega od węzła Brzesko na A4 do DK94. Będzie miała długość ok. 3 km. Włączenie jej do istniejącej drogi krajowej nr 75 nastąpi w rejonie ul. A. Mickiewicza. Budowa II etapu „łącznika brzeskiego” pozwoli na odsunięcie od miasta ruchu tranzytowego, pomiędzy autostradą A4 a Nowym Sączem i rozładowanie spiętrzeń ruchu w godzinach szczytu w Brzesku.

Kalendarium

4 maja 2017 r. – zawarta została umowa na opracowanie STEŚ z uzyskaniem decyzji środowiskowej

4 marca 2020 r. – decyzja środowiskowa stała się ostateczna

2 lipca 2020 r. – ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi

28 sierpnia 2020 r. – otwarto oferty w przetargu

GDDKiA w Krakowie

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast