ADV
Wiadomości

Gmina Borzęcin: Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Kwaśniaka

Niemal co czwartą złotówkę wydała gmina Borzęcin w 2019 roku na inwestycje. Na XV Sesji Rady Gminy Borzęcin, która odbyła się w dniu 30 czerwca br. Rada Gminy Borzęcin udzieliła wójtowi Kwaśniakowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok.

Głosowanie nad absolutorium poprzedziło odczytanie pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej oraz wniosku i opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. To 22. z kolei absolutorium udzielone Januszowi Kwaśniakowi w związku z pełnieniem funkcji wójta gminy Borzęcin.

Dochody budżetu zamknęły się w 2019 roku kwotą 47 milionów 152 tysięcy 344 złotych i wzrosły w stosunku do 2018 roku o 12 milionów 346 tysięcy 869 złotych tj. 35,5 %. W ramach budżetu wydatkowano 46 milionów 475 tysięcy 691 złotych, z czego 10 milionów 204 tysiące 518 złotych (21,96%) stanowiły wydatki na inwestycje. Budżet 2019 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 676 tysięcy 653 złote, z czego wolne środki stanowią kwotę ponad 500 tysięcy złotych. Zadłużenie Gminy Borzęcin na koniec ubiegłego roku to kwota 24 milionów 533 tysięcy 953 złotych, co stanowi 52% dochodów budżetu ogółem.

– To bardzo dobrze wykonany budżet. Dzięki środkom pozyskanym z zewnątrz realizowano gros kluczowych dla gminy inwestycji, które nie tylko wpływają na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, ale również dynamizują jej rozwój. Gratuluję wójtowi dotychczasowych sukcesów i życzę realizacji kolejnych ambitnych planów – mówi Czesław Małek, Przewodniczący Rady Gminy Borzęcin.

W 2019 roku wybudowano drogę gminną „Zagórze” łączącą drogę powiatową 1430 K Brzesko – Szczepanów – Borzęcin z drogą gminną Łazy – Rudy Rysie, a zarazem wyprowadzającą ruch pojazdów o wysokim tonażu poza zwartą zabudowę Przyborowa i Borzęcina. Zrealizowano ostatni etap odbudowy drogi gminnej „Wał Lewy” w Borzęcinie wraz zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. Wykonano termomodernizację budynku Urzędu Gminy. Rozpoczęto prace związane z rozbudową i przebudową remizy OSP w Borzęcinie Górnym. Realizowano projekt związany z wymianą niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe oraz przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilania gazem i biomasą w gospodarstwach domowych. Wykonano modernizację dachu na budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyborowie. Zakupiono lekki samochód ratowniczo gaśniczy dla OSP Bielcza oraz samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej. Zrealizowano kolejny etap zakupu wyposażenia dla Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie. Wybudowano chodnik przy drodze powiatowej w Borzęcinie Górnym. Partycypowano w kosztach przebudowy drogi powiatowej 1431K Przyborów przez wieś wraz z budową ciągów pieszych. Przeprowadzono I etap renowacji Pomnika Ofiar I i II wojny światowej w centrum Borzęcina. Zmodernizowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych oraz doposażono jednostki OSP w nowoczesny sprzęt ratowniczo – gaśniczy.

– Praca w samorządzie to praca zespołowa. Nie byłoby właściwie wykonanego budżetu bez konstruktywnej współpracy z Radą Gminy i właściwego wywiązywania się z obowiązków przez podległych mi pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek. Dziękuję wszystkim tym, którzy należycie wykonują swoje zadania. Słowa podziękowania kieruję do sołtysów i rad sołeckich, a nade wszystko mieszkańców gminy Borzęcin, którzy na co dzień wspierają mnie, służąc radą i pomocą – mówił podczas sesji absolutoryjnej, wójt Janusz Kwaśniak.

Samorząd Gminy Borzęcin duże nadzieje wiąże z budową Strefy Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie – Borku. Na realizację projektu pozyskano blisko 8 milionów złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wszystkie grunty na terenie SAG znalazły już inwestorów. W wyniku uruchomienia strefy powstanie kilkaset dodatkowych miejsce pracy, a gminna kasa wzbogaci się o dodatkowe wpływy z podatków. Przed kilkoma dniami rozpisano przetarg na realizację zadania.

[tell]

Podobne artykuły

Back to top button