ADV
1
Materiały sponsorowaneWiadomości

Kolejne środki w ramach programu LEADER dostępne!

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, będące Lokalną Grupą Działania (LGD) działające na terenie gminy Borzęcin, Brzesko, Dębno i Radłów, zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu LEADER.

Jesienią 2021 roku Stowarzyszenie pozyskało dodatkowe pieniądze na realizację działań i projektów na obszarze LGD. Dzięki tym środkom w najbliższych tygodniach Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” przeprowadzi łącznie 5 naborów na dofinansowanie różnorodnych przedsięwzięć.

Do ostatniego stycznia przyjmowane będą wnioski na realizację projektów dotyczących ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W tym samym okresie można składać do LGD pomysły na działania zmierzające do renowacji zabytków. Warunkiem udziału w tym konkursie jest wpis danego zabytku do gminnej ewidencji lub rejestru zabytków. W lutym zapraszamy do składania wniosków przez przyszłych przedsiębiorców.

W marcu natomiast, o środki mogą ubiegać się istniejące podmioty gospodarcze, które chcą rozszerzyć swoją działalność. Również w marcu przewiduje się uruchomienie naboru na małe inicjatywy (granty) dedykowane podmiotom czy osobom działającym w obszarze kultury, a służące doposażeniu tych podmiotów. Harmonogram poszczególnych naborów wraz z alokacją środków na dany konkurs przedstawiono poniżej.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie kompletnej dokumentacji spełniającej wymogi określone w ogłoszeniu. Rada LGD (organ decyzyjny dokonujący wyboru projektów) ma 60 dni na ocenę złożonych w ramach naborów wniosków. W tym okresie może również zwrócić się do Wnioskodawcy o dodatkowe wyjaśnienia. Po decyzji Rady, wnioski przekazywane są do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego celem dalszej weryfikacji. Zwykle trwa ona ok. 4 miesiące i kończy się wezwaniem Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień. Po złożeniu wyjaśnień Urząd Marszałkowski podejmuje decyzję odnośnie przyznania dofinansowania. Proces ten przedstawiono na poniższej grafice.

Aby zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania, na realizację swojego pomysłu zachęcamy do skrupulatnego zapoznania się z dokumentacją danego naboru. Jest ona umieszczana na stronie internetowej LGD pod adresem: http://www.kwartetnaprzedgorzu.pl. Analizując dokumentację, należy zwrócić uwagę na to, że uzyskanie dofinansowania wymaga osiągnięcia określonej liczby punktów w ramach lokalnych kryteriów oceny oraz kryteriów premiujących. Kryteria te są umieszczane wraz z ogłoszeniem o naborze na stronie internetowej Stowarzyszenia.

W dokumentacji tej można również znaleźć instrukcje i tabele pomocnicze, które są przydatne przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie. W przypadku pytań czy wątpliwości można skorzystać z doradztwa (osobistego, mailowego czy telefonicznego) w biurze Stowarzyszenia. Doradztwo to jest bezpłatnie udzielane w godzinach pracy biura tj. od 8.00 do 16.00.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:
Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”
Waryś 327 A, 32-825 Borzęcin
tel./fax: 14 684 66 66; kom. 883 599 699
e-mail: biuroprzedgorze@gmail.com

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja, opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW na lata 2014-2020.

Podobne artykuły

Back to top button