ADV
Powiat TarnowskiWiadomości

Nowa siedziba Placówki Straży Granicznej w Tarnowie

Inwestycja – finansowana z Programu modernizacji służb mundurowych – odpowiada najnowszym standardom i w znacznym stopniu usprawni wykonywanie zadań, związanych z ochroną granicy państwowej.

Zapewnienie siedziby Placówce SG w Tarnowie to zadanie realizowane w latach 2018 – 2020, które było finansowane w ramach ustawy „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”.

Placówka Straży Granicznej w Tarnowie była ostatnią jednostką Straży Granicznej w Polsce, bez własnej siedziby. Mieściła się w dwóch tarnowskich lokalizacjach, w pomieszczeniach przy ulicy Narutowicza – wypożyczanych od Policji oraz usytuowanych w Zgłobicach, użyczonych przez Starostwo.

W lutym 2018 r., decyzją Prezydenta Miasta Tarnowa, ustanowiono trwały zarząd na nieruchomości położonej w Tarnowie przy ul. Zbylitowskiej 9, na rzecz Karpackiego Oddziału SG. Na działce był zlokalizowany budynek, w którym wcześniej mieściło się Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mościcach.

Po opracowaniu koncepcji architektoniczno – budowlanej i analizie ekonomicznej, został wybrany wariant realizacji, polegający na rozbiórce istniejącego budynku szkoły i budowie nowego – na potrzeby PSG Tarnów – wraz z budową obiektu garażowo-technicznego oraz zagospodarowaniem terenu.

Roboty budowlane zostały rozpoczęte pod koniec lipca 2019 r., a całkowita ich wartość wyniosła blisko 12 mln zł.

W wyniku realizacji niniejszego zadania zostały wybudowane budynki: administracyjno- biurowy oraz garażowo techniczny, a także wykonane inne elementy, takie jak:

– sieć: wodno – kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, energetyczna, teletechniczna;
– systemy: zasilania awaryjnego, sygnalizacji pożaru, włamania i napadu, telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, audio – video;
– agregat prądotwórczy, stacja ładowania pojazdów elektrycznych, oświetlenie zewnętrzne;
– zagospodarowanie terenu, place i drogi, ciągi piesze, elementy małej architektury.

W listopadzie 2020 r. nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych – prace zostały więc ukończone w terminie, tj. 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W wyniku realizacji wskazanego zadania inwestycyjnego, powstała nowoczesna siedziba Placówki Straży Granicznej, wyposażona we wszystkie niezbędne elementy. Zastosowano nowatorskie rozwiązania techniczne, jak np. kontrolę wjeżdżających pojazdów na zasadzie odczytu tablic rejestracyjnych.

Placówka SG w Tarnowie posiada system zasilania awaryjnego (UPS) oraz własny agregat prądotwórczy, co czyni ja niezależną od zaników napięcia. Została również wyposażona w stację ładowania samochodów z napędem elektrycznym.

Poprzez zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i podzespołów, zamontowane systemy charakteryzują się wysoką niezawodnością oraz stosunkowo niskim zużyciem energii elektrycznej.

Powstały pomieszczenia kancelaryjne, magazynowe i techniczne o wysokim standardzie użytkowym, ułatwiające służbę i pracę funkcjonariuszom oraz pracownikom SG.

Placówka SG w Tarnowie została utworzona w 15 stycznia 2008 roku. Istnienie PSG w Tarnowie w pełni przystaje do fundamentalnych założeń w postaci odsunięcia formacji od linii granicy wewnętrznej UE/Schengen w głąb terytorium kraju, dostosowywania infrastruktury SG na terytorium RP do zadań formacji po wejściu do strefy Schengen, jak również ukierunkowania na przeciwdziałanie nielegalnej migracji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wytypowanych szlaków komunikacyjnych. Placówka administruje odcinkiem granicy państwowej od znaku granicznego I/202 do znaku granicznego II/66.

Placówka SG w Tarnowie tworzy swoistą „drugą linię” dla placówek funkcjonujących na granicy z Ukrainą, gdyż w jej terytorialnym zasięgu leżą główne tranzytowe szlaki komunikacyjne na kierunku z Ukrainy do Europy Zachodniej.

Obszar działania Placówki Straży Granicznej w Tarnowie obejmuje powiaty: tarnowski, nowosądecki, proszowicki, gorlicki, dąbrowski, brzeski, bocheński oraz miasta Tarnów i Nowy Sącz.

Michał Tokarczyk / KAOSG

Animacja

blank

VIDEO

blank

Podobne artykuły

Back to top button