Kultura

Przyznano dotacje z Mecenatu Małopolskiego 2020

Kolejne edycje festiwali i przeglądów, jubileusze zespołów artystycznych i organizacji społecznych, różnorodne warsztaty, wyjątkowe publikacje a także szereg działań przypominających o ważnych kartach historii Małopolski i naszej Ojczyzny – pomimo trudnej rzeczywistości i licznym ograniczeniom z powodu panującej pandemii koronawirusa – zostaną zrealizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego 149 wielotematycznych inicjatyw organizacji pozarządowych otrzymało dotacje w ramach naboru do Mecenatu Małopolski. Finansowe wsparcie tych wydarzeń osiągnęło łączną sumę ponad 2,2 mln zł.

 

Wśród dofinansowanych projektów znalazły się dwa wydarzenia realizowane na terenie Powiatu Brzeskiego. Na ten cel z budżetu Województwa Małopolskiego przeznaczono łącznie 33 000 zł.

Lista projektów z dofinansowaniem

  1. III Małopolski Festiwal Fletowy
    Entuzjaści Uśmiechu Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Domosławicach 8000,00 zł
  2. Z ziemi polskiej do włoskiej” – przygotowanie do tournee orkiestry Crushed Sounds BigBand promującego polską muzykę, kulturę, wartości patriotyczne i bogactwo Małopolski we Włoszech.

Stowarzyszenie Muzykalni 25000,00 zł

 

W ramach obecnej edycji Mecenatu Małopolski na trwałe zostanie udokumentowana twórczość małopolskich artystów oraz wnętrza i historia zabytkowych obiektów.

Tegoroczny konkurs ma wyjątkowy charakter, bo inicjatywy artystyczne i obywatelskie są nie tylko działaniami promującymi nasz region lub aktywizującymi różne grupy wiekowe mieszkańców Małopolski, ale też dające możliwości prowadzenia aktywnej działalności kulturalnej, przez znajdujące się często w bardzo trudnej sytuacji organizacje pozarządowe. Serdecznie gratulujemy wszystkim beneficjentom dofinansowanych projektów

– podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Zapraszamy do zapoznania się z listą dofinansowanych projektów <==.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 457 ofert, na łączną kwotę oczekiwanego wsparcia finansowego w wysokości prawie 22 mln zł.

Mecenat Małopolski cieszy się od lat bardzo dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów. Najlepiej świadczą o tym liczby z ostatnich lat.

W 2019 r. samorząd województwa małopolskiego przeznaczył kwotę 3 572 700 zł na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa małopolskiego w dziedzinie kultury pn. „Mecenat Małopolski”. W ramach dwóch edycji kon­kursu złożono 837 ofert, z czego wsparcie otrzymały 274 zadania o charakterze ponadlokalnym i regionalnym.

W 2018 roku była to kwota 3 910 000 zł z czego wsparto łącznie 674 zadania, w 2017 roku na obie edycje Województwo Małopolskie udzieliło 675 dotacji na łączną kwotę 2 797 000 zł.

Głównym założeniem konkursu pn. „Mecenat Małopolski” jest zwiększenie udziału sektora non-profit w realizacji zapisów Strategii Województwa Małopolskiego dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Mecenat nad działalnością kulturalną polega na wspieraniu, promocji twórczości, edukacji kultural­nej oraz działań i inicjatyw kulturalnych. Stwarzając możliwości kreowania oferty kulturalnej i świa­domego uczestnictwa w kulturze i sztuce, mecenat stanowi instrument wzmacniania kompetencji kul­turowych, stymulowania, wspierania i modelowania postaw otwartych, aktywnych i kreatywnych.

 

 

malopolskie.pl / IB

Pokaż więcej
Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast