ADV
1
Wiadomości

Strefa Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie coraz bliżej

W dniu 30 września br., w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej Gmina Borzęcin podpisała umowę na budowę Strefy Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie-Borku. Przedmiotem zamówienia realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej 3 Przedsiębiorcza Małopolska, działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji polegającej na budowie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze objętym SAG. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z siedzibą w Dębicy. Koszt realizacji zadania, zgodnie z zawartą umową zamyka się kwotą 4 miliony 902 tysiące 547 złotych brutto, a termin jego wykonania upływa 31 maja 2022 roku.

Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, prace przygotowawcze, w tym oczyszczenie terenu i przebudowę linii telekomunikacyjnej, budowę kanalizacji opadowej, kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem do działek, budowę pompowni i oczyszczalni ścieków, budowę sieci wodociągowej, sieci oświetlenia ulic oraz słupów oświetleniowych LED, szafy sterującej i oświetlenia przejścia dla pieszych, dróg wewnętrznych z ciągiem pieszym, placem do zawracania, przepustami oraz zjazdami do działek oraz 2 pylonów informacyjnych.

To priorytetowa inwestycja dla samorządu gminy Borzęcin w bieżącej kadencji. Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej stworzy warunki do realizacji inwestycji związanych z budową zakładów produkcyjno – usługowych przez zainteresowanych przedsiębiorców. W konsekwencji tych działań powstanie kilkaset nowych miejsc pracy, a budżet gminy Borzęcin zyska dodatkowe dochody z tytułu podatków lokalnych oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – komentuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Warto dodać, że wszystkie działki inwestycyjne w SAG Borzęcin znalazły już swoich nabywców, a 8 przedsiębiorców przygotowuje się do realizacji swoich inwestycji.

IB

blank

Podobne artykuły

Back to top button