ADV
Wiadomości

W Borzęcinie rusza nabór wniosków o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Borzęcin ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do nieruchomości na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny podłączany do przedmiotowej przydomowej oczyszczalni ścieków. Wnioskodawca może uzyskać dotację celową na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do 80% kosztów jej zakupu i montażu (kosztów kwalifikowanych), lecz nie więcej niż 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

UWAGA! Dotacja nie może być przyznana w przypadku wykorzystywania budynku mieszkalnego podłączanego do przedmiotowej przydomowej oczyszczalni ścieków do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji.

Dotacją będą objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków, w których procesy oczyszczania ścieków zachodzą w złożu biologicznym (wyłącznie oczyszczalnie biologiczne), posiadające deklarację właściwości użytkowych potwierdzającą, że wybrana oczyszczalnia spełnia wymagania normy PN-EN:12566-3+A2:2013.

Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Urzędu Gminy Borzęcin, Borzęcin 583 g, 32-825 Borzęcin wyłącznie w formie papierowej od dnia 05.10.2022 r. w godzinach pracy Urzędu do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w cel.
WAŻNE! Wnioski złożone przed dniem 05.10.2022 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/303/2022 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, realizowanych na terenie Gminy Borzęcin (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2022 r., poz. 5623). Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do w/w Uchwały.

Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, realizowanych na terenie Gminy Borzęcin oraz wzory dokumentów można pobrać za pośrednictwem strony internetowej Gminy Borzęcin www.borzecin.pl, oraz w punkcie obsługi interesanta Urzędu Gminy Borzęcin.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 146846104 lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Borzęcin.

Do wniosku należy dołączyć klauzulę informacyjną RODO.

pdfWniosek o udzielenie dotacji268.63 KB
pdfKlauzula informacyjna RODO81.29 KB
pdfRegulamin udzielania i rozliczania dotacji1.98 MB

borzecin.pl

Podobne artykuły

Back to top button