ADV
Materiały sponsorowaneWiadomości

Zespół Szkół w Czchowie / Promocja 2020

Zespół Szkół w Czchowie
32-860 Czchów, ul. Sądecka 187, www.zsczchow.pl, tel./fax 14 68 43 230, e-mail: zespolszkol187@op.pl

Zespół Szkół w Czchowie jest szkołą zapewniającą swoim uczniom wszechstronny rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny.

To jedna z najnowocześniejszych placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego. Doskonała baza dydaktyczna, przestronne pracownie do zajęć teoretycznych i praktycznych, pełnowymiarowa hala sportowa – umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych. Wykwalifikowana, energiczna kadra zapewnia nie tylko wspaniałe wyniki, ale również tworzy niesamowity, rodzinny klimat tego miejsca.

Jest to szkoła bezpieczna i przyjazna dla ucznia, a zarazem ciekawa, wymagająca i sprawiedliwa. Kształci i wychowuje człowieka mądrego, twórczego, uczciwego, tolerancyjnego, otwartego na świat, kierującego się właściwą hierarchią wartości.

Przygotowuje specjalistów posiadających umiejętności kreatywnego odnajdywania się na rynku pracy oraz stwarza dobre warunki dalszego kształcenia.

VIDEO

Typy Szkół:

► Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 4 letnie
► TECHNIKUM im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 5 letnie
► BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 3 letnia
► LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla Dorosłych
– 4 letnie (dla absolwentów ZSZ i BS I stopnia 3 letnie)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

4 letnie – dla absolwentów szkoły podstawowej

Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta
Szkoła dla uczniów chcących podjąć studia między innymi na kierunkach: filologia angielska, geografia, turystyka, geologia, hotelarstwo.

UWAGA !
Kształcenie odbywa się również na poziomie 4-letniego
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
(absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Branżowej Szkoły I stopnia są przyjmowani bezpośrednio do II klasy).

TECHNIKUM im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

5 letnie – dla absolwentów szkoły podstawowej

TECHNIK EKONOMISTA

Przedmiot rozszerzony: język angielski.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności, prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej, prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży,
gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku, sporządzanie biznesplanu, prowadzenie rekrutacji i selekcjonowanie kandydatów do pracy, sporządzanie dokumentacji kadrowej, prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi, rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych, prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, prawo jazdy kat. B.

Praktyka
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu. Uczniowie odbywają 4-tygodniową praktykę w klasie drugiej w zakresie kwalifikacji „Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej” oraz 4-tygodniową praktykę w klasie czwartej w zakresie kwalifikacji „Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych”.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w kolejnym zawodzie technik rachunkowości po zdaniu egzaminu z kwalifikacji „Prowadzenie rachunkowości”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia
Po uzyskaniu tytułu technika ekonomisty istnieje możliwość podjęcia pracy w administracji, handlu, księgowości, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także podjęcia studiów na kierunkach ekonomicznych.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Przedmiot rozszerzony: język angielski.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: przygotowanie i wydawanie dań, ocenianie jakości produktów, przechowywanie żywności, obróbka produktów i przygotowanie stanowiska pracy, obsługa sprzętu gastronomicznego, ocenianie jakości żywności, planowanie żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia, organizowanie żywienia w produkcji gastronomicznej, wykonywanie usług gastronomicznych, ekspedycja potraw i napojów.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: kurs barmański I i II stopnia, barista, kuchnie świata, zdobnictwo cukiernicze, kelner serwis specjalny i synchroniczny, carving, prawo jazdy kat. B.

Praktyka
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu. Uczniowie odbywają 4-tygodniową praktykę w klasie drugiej w zakresie kwalifikacji „Przygotowanie i wydawanie dań” oraz 4-tygodniową praktykę w klasie trzeciej w zakresie kwalifikacji „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia
Po uzyskaniu tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą lub podjąć pracę w firmach świadczących usługi w zakresie organizacji przyjęć, cateringu, gastronomii, agroturystyki.

TECHNIK INFORMATYK

Przedmiot rozszerzony: język angielski.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, administrowanie systemami operacyjnymi, serwisowanie i naprawianie urządzeń techniki komputerowej, przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi, tworzenie, administrowanie i użytkowanie relacyjnych baz danych,
programowanie aplikacji internetowych, tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: grafika komputerowa, zaawansowane zarzadzanie bazami danych, prawo jazdy kat. B, tworzenie aplikacji mobilnych na platformę Android.

Praktyka
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu. Uczniowie odbywają 4-tygodniową praktykę w klasie drugiej w zakresie kwalifikacji „Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych” oraz 4-tygodniową praktykę w klasie trzeciej w zakresie kwalifikacji „Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych”.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: technik programista po zdaniu egzaminu z kwalifikacji „Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia
Po uzyskaniu tytułu technika informatyka absolwenci mogą podejmować pracę nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również we wszystkich gałęziach gospodarki, w których stosuje się urządzenia komputerowe. Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych.

Branżowa Szkoła I Stopnia

3 letnia – dla absolwentów szkoły podstawowej

KUCHARZ
Kształcenie teoretyczne i praktyczne odbywa się w szkole.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: ocenianie jakości produktów, przechowywanie żywności, obróbka produktów i przygotowanie stanowiska pracy, obsługa sprzętu gastronomicznego, przygotowanie dań zimnych, gorących i podstawowych deserów, wydawanie dań.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: kurs barmański I i II stopnia, barista, poszerzony o podstawy latte art., zdobnictwo cukiernicze, kelner serwis specjalny i synchroniczny, carving, kuchnie świata, prawo jazdy kat. B.

WIELOZAWODOWA
dla młodocianych pracowników

Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, umiejętności praktyczne doskonalą w zakładach pracy, natomiast wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych zdobywają na turnusach dokształcania teoretycznego organizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego funkcjonującym w ramach ZSTiB w Brzesku.
W klasie wielozawodowej uczeń wybiera zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie umowy o pracę z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego.

Branżowa Szkoła I Stopnia – wielozawodowa kształci uczniów
w zawodach potrzebnych na rynku pracy np.: fryzjer, sprzedawca, lakiernik samochodowy, kamieniarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz, piekarz, stolarz, sprzedawca, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cukiernik.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: obsługa wózków widłowych, prawo jazdy kat. B.

 

SREBRNA TARCZA

Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2019 RANKING TECHNIKÓW – 242 MIEJSCE W POLSCE

2020 RANKING TECHNIKÓW – 195 MIEJSCE W POLSCE


IB / Zespół Szkół w Czchowie

Podobne artykuły

Back to top button