ADV
Wiadomości

ZGŁOŚ SIĘ DO WOJEWÓDZKIEGO PROJEKTU EKOLOGICZNEGO

Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Bł. Karoliny Kózkówny w Borzęcinie Dolnym organizują kolejną edycję: Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego „EKOSZKOŁA 2021”, „EKOPRZEDSZKOLE 2021”. Partnerem zadania jest Kuratorium Oświaty w Krakowie. – W ubiegłym roku pandemia COVID-19 spowodowała generalne rozmontowanie całego harmonogramu konkursu. Zgłosiło się do niego 27 szkół i przedszkoli z Małopolski, zdecydowanie mniej w porównaniu do poprzednich lat, kiedy uczestniczyło w nim nawet 140 placówek oświatowych. W tym roku – nie zważając na trudności, jakie powoduje pandemia – zdecydowaliśmy się organizować jego kolejną edycję, nie zapominając oczywiście o bezpieczeństwie uczestników – przyznają organizatorzy.

Z uwagi na pandemię COVID-19 i powrót uczniów do szkół, przesunięto termin zgłoszenia, przy czym do Rundy I (Wiedza) kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem dot. RODO oraz zgodę na udział w Projekcie można przesyłać na adres Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym do piątku 21 maja 2021 roku, a do pozostałych rund do środy 30 czerwca 2021 roku.

Projekt zostanie przeprowadzony w pięciu zakresach i kilku grupach wiekowych:

a) Runda I (Konkurs wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska):
kategoria – klasy IV – VI szkoły podstawowej,
kategoria – klasy VII – VIII szkoły podstawowej,

b) Runda II (Film ekologiczny):
kategoria – klasy IV – VIII szkoły podstawowej,

c) Runda III (Prezentacja multimedialna z przebiegu działań ekologicznych):
kategoria – klasy I – VIII szkoły podstawowej,

d) Runda IV (Zielnik i album prac fotograficznych flory i fauny miejscowości):
kategoria – klasy IV – VIII szkoły podstawowej,

e) Runda V (Plakat ekologiczny):
kategoria – klasy I – III szkoły podstawowej,
kategoria – przedszkola lub oddziały przedszkolne.

Uwaga! Szkoły NIE MAJĄ obowiązku uczestnictwa we wszystkich rundach, jednak w walce o tytuł Ekoszkoła 2021 będą brane pod uwagę punkty z wszystkich rund.

Koordynatorami Projektu są Piotr Kania dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, tel./fax. 14 684 60 13, kom. 503 025 121; e-mail:konkurs@borzecin.pl oraz Cecylia Czaja dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym, tel. 14 684-66-33, kom. 500 585 765, e–mail: spdolny7@gmail.com. Osobą do kontaktu reprezentującą Partnera Konkursu jest Bożena Nowak – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura w Tarnowie, tel. 14 696-32-56.

1. Informujemy, że test wiedzy będzie przeprowadzony on-line w internetowej platformie w dniu 2 czerwca 2021r. (środa) w budynku szkoły, która zgłosiła swój udział. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom biorącym udział w Rundzie I – „Wiedza” oraz właściwy jej przebieg odpowiada dyrektor szkoły oraz koordynator Projektu. W teście uczestniczy w każdej kategorii wiekowej maksymalnie dwóch uczniów z danej szkoły. Pytania dotyczą wiadomości z ekologii i ochrony przyrody z uwzględnieniem następujących form ochrony przyrody: Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie oraz Park Krajobrazowy Pasma Brzanki.

2. W Rundzie II szkoły przygotowują film przedstawiający proces powstania ekologicznej pracy (przestrzennej) wykonanej z surowców wtórnych potocznie uznawanych za odpady. Praca powinna być przydatnym do życia lub zabawy przedmiotem, któremu dajemy nową funkcjonalność lub drugie życie. Film należy przesłać do Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie w terminie do 30 czerwca 2021r.

3. W Rundzie III szkoły przekazują do 30 czerwca 2021r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie prezentacje multimedialne z przebiegu działań ekologicznych w swojej szkole, obejmujące wyłącznie ostatnie dwa lata szkolne (2019/2020 i 2020/2021).

4. W Rundzie IV szkoły przygotowują pracę składającą się z dwóch części: albumu prac fotograficznych oraz zielnika prezentującego okazy roślin, specyficznych dla swojej miejscowości i gminy. Albumy mogą zawierać: maksymalnie 15 stron, a zielniki 10 stron. Prace należy przesłać do Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie do 30 czerwca 2021r.

5. Konkurs na plakat ekologiczny wykonany w technice dowolnej, przeznaczony jest dla wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych klas I–III. Zainteresowane szkoły i przedszkola/oddziały przedszkolne przesyłają jedną pracę w rozmiarze 100×70 cm do Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie w terminie do 30 czerwca 2021r. Tematyka pracy plastycznej: „DZIAŁAMY EKOLOGICZNIE I ZDROWO”.

Wyniki wszystkich Rund zostaną ogłoszone podczas podsumowania zadania we wrześniu 2021r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w Projekcie i odwiedzania jego strony: https://www.facebook.com/projektekologiczny


(pio)

Podobne artykuły

Back to top button