ADV
Wiadomości
Trending

Brzesko / Podwyżka by zmobilizować mieszkańców do wytwarzania mniejszej ilości śmieci

Zgodnie z przewidywaniami – podczas sesji Rady Miejskiej w Brzesku jaka odbyła się 8 grudnia 2021 r. radni podnieśli stawki za odbiór odpadów komunalnych. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrośnie z 24 zł do 29 zł, a więc o 5 zł (20,83%).

Stawka 29 zł – to stawka dla osób oddających śmieci segregowane. Dla osób, które oddają śmieci niesegregowane, stawka będzie wynosić aż 58 złotych! Na rabat w wysokości 1 zł mogą liczyć osoby, które kompostują odpady zielone. Jak widać koszty odbioru odpadów, wzrastają znacząco powyżej kosztów inflacji.

Radny Jarosław Sorys próbował przekonać radnych do zwiększenia ulgi z tytułu kompostowania. Niemniej jego propozycja nie spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony radnych.

– Być może to będzie mobilizować naszych mieszkańców, żeby jednak jeszcze mniej tych odpadów komunalnych generować – mówił w dyskusji burmistrz Tomasz Latocha.

Mieszkańcy podnoszą jednak pewien problem w relacjach z firmami odbierającymi odpady. Pomimo deklaracji ze strony Urzędu Miejskiego, większość mieszkańców nie korzysta z możliwości oddania odpadów budowlanych (lub spotyka się z odmową ze strony BZK, które wg pracowników odbiera tylko gruz, a za pozostałe odpady oczekuje odpłatności). Podobnie jest z bioodpadami na terenach wiejskich – tam w większości przypadków są one kompostowane. Co gdyby mieszkańcy chcieli naprawdę wyegzekwować obiecane im w uchwale uprawnienia?

Jaki jest powód tak znacznego wzrostu?

Zdaniem urzędników wpływy do budżetu z tytułu opłat za odpady komunalne w wysokości 8 040 000,00 zł nie zapewnią spełnienia wymogu samofinansowania się systemu gospodarki odpadami. Analiza dochodów i wydatków poniesionych w latach 2020-2021 na zadania związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami wskazuje na deficyt. Przeprowadzane obecnie przetargi na zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz na odbiór i transport odpadów, wykazały, że na działania te należy przeznaczyć kwotę w wysokości 9 187 602,45 zł.

W roku 2020 ilość odpadów komunalnych wzrosła o 14 %. Dodatkowe koszty, o które należy zwiększyć wskazaną kwotę to: koszty obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, edukację ekologiczną i koszty obsługi systemu gospodarki odpadami. Wobec powyższego na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w roku 2022 wymagana jest kwota szacunkowa przy minimalnym wzroście ilości odpadów o 5% w wysokości co najmniej 10 430 377,57 zł.

Urzędnicy podkreślają, że wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest niezależny od działań gminy, gdyż ma na to wpływ wiele czynników między innymi: wymogi prawne nałożone na firmy w zakresie składowania odpadów, przetwarzania odpadów, kontroli wizyjnej miejsc składowania odpadów, wzrost płacy minimalnej, wzrost cen energii i paliw. Wszystkie te koszty firmy, przełożyły na wysokość cen za zagospodarowanie odpadów i ich odbiór.

Tym razem zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności zmiany deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Dyskusję nt ustalania wysokości opłaty za odbiór odpadów można prześledzić na youtube. Link Poniżej. Dyskusja od 1 godzina 51 minuta.

 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Brzesko;

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (13)

Brzyk Franciszek
Cichoński Rafał
Dadej Jadwiga
Duda Piotr
Kądziołka Maria
Klimek Leszek
Kucia Maria
Lubowiecka Anna
Mróz Karol
Sambor Bogusław
Trąba Kamil
Turlej Bartłomiej
Zaleśny Adrian

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)

Borowiecka Barbara

Chmielarz-Żwawa Ewa

Górczewska Barbara

Górski Marek

Kwaśniak Adam

Łanocha Zbigniew

Sorys Jarosław

IB

ZAPIS SESJI z 8 grudnia 2021 r.

Podobne artykuły

One Comment

  1. A może w końcu wrucić do szklanych butelek mleko i śmietanę tak jak było dawniej wszystko było zwrotne i nie wymyślajcie sobie że ludzie za dużo produkują śmieci wrócić do zwrotnych szklanych butelek masakra tylko podwyżki i podwyżki a może w końcu podnieście wypłaty ludziom a za 1 zł nikt kompostownika pod domem sobie robił nie bedzie!!!!!!

Back to top button