ADV
Wiadomości
Trending

Gmina Borzęcin. Rekordowe środki na rozwój

Kwotą 56 007 572 zł po stronie dochodów i 45 955 205 zł po stronie wydatków zamknął się budżet gminy Borzęcin w 2021 roku. W wyniku wykonania budżetu wypracowano nadwyżkę w wysokości 12 681 914 zł, z czego 8 485 301 zł stanowią środki przeznaczone na inwestycje, 722 858 zł to uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa tytułem utraconych dochodów w podatku PIT i CIT za 2022 rok, 61 612 zł to kwota niewykorzystanych środków pozyskanych z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 108 711 zł stanowią wolne środki wprowadzone do uchwały budżetowej oraz 3 303 432 zł wolne środki pozostające do rozdysponowania przez samorząd. Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano w ubiegłym roku 5 390 190 zł.

W trakcie roku budżetowego samorząd gminy Borzęcin pozyskał rekordowe środki z funduszy krajowych i Unii Europejskiej na realizację inwestycji infrastrukturalnych, programów i projektów w kwocie 24 269 477 zł.

Środki pozyskane przez Gminę Borzęcin w 2021 roku

L.p. Program Kwota
dofinansowania (zł)
1 Rządowy Fundusz Polski Ład — Program Inwestycji Strategicznych (środki z przeznaczeniem na budowę dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w gminie Borzęcin) 9 452 500,00
2 Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (środki z przeznaczeniem na wkład własny do SIM Małopolska Sp. z o.o. – budowa 50 mieszkań w zabudowie  szeregowej w miejscowości Łęki) 3 000 000,00
3 Rządowy Program „Laboratoria Przyszłości” – doposażenie szkół w wyposażenie techniczne niezbędne do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży 220 000,00
4 Rządowy Program „Cyfrowa Gmina” – zakup sprzętu IT, oprogramowania i licencji niezbędnych do realizacji e-usług celem poprawy zabezpieczenia samorządowych systemów informatycznych. Projekt realizowany przez Urząd Gminy 247 997,69
5 Projekt „Publiczny Internet w Gminie Borzęcin – Budowa publicznych punktów dostępu do Internetu” 64 368,00
6 Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji z zakresu kanalizacji 5 186 000,00
7 Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę 1 313 647,00
8 Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury (Domu Ludowego) w Borzęcinie – działanie 19.2 i 7.4.1.1 PROW na lata 2014-2020. Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury 652 139,36
9 „Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem działki nr 5123” – działanie 11.2 RPO WM na lata 2014-2020 621 748,54
10 „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym” – działanie 11.2 RPO WM na lata 2014-2020 (Małopolska Tarcza Antykryzysowa) 2 128 500,09
11 „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” – projekt realizowany przez RCRiPS (Dom Pomocy Społecznej) 118 554,48
12 Dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zadanie realizowane przez RCRiPS (Dom Pomocy Społecznej) 83 885,00
13 Dotacja celowa na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2 – zadanie realizowane przez RCRiPS (Dom Pomocy Społecznej) 30 249,00
14 Grant na kwotę 3 356,60 zł w ramach programu operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020” – projekt realizowany przez RCRiPS (Dom Pomocy Społecznej) 3 356,60
15 Dotacja z PFRON na realizację projektu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych” – zadanie  realizowanie przez RCRiPS (Dom Pomocy Społecznej) 89 683,40
16 „Czas na aktywność w Gminie Borzęcin” – projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 97 520,92
17 „Program Wspieraj Seniora – Fundusz Przeciwdziałania COVID” – projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 19 875,00
18 Nagroda w Rządowym Konkursie Szczepieniowym „Rosnąca Odporność” 250 000,00
19 Dotacja WFOŚiGW w Krakowie na realizację projektu pn. „Wojewódzki Projekt Ekologiczny „EKOSZKOŁA, EKOPRZEDSZKOLE” – zadanie realizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym 18 741,44
20 Dotacja z budżetu województwa małopolskiego na realizację projektu „Odkrywamy Małopolskę” – zadanie realizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcin Dolnym 3 458,00
21 „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin” – działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW na lata 2014-2020 324 114,00
22 Dotacja z budżetu powiatu brzeskiego na realizację zadań z zakresu usuwania azbestu 20 000,00
23 Dotacja z Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii na zadanie pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Borzęcin” 13 800,00
24 „Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego” – działanie 5.2 RPO WM. Projekt realizowany w ramach umowy partnerskiej gmin 123 689,83
25 Dotacja z budżetu województwa małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 180 443,00
26 „Bezpieczni na rowerze – rekreacja z edukacją” – działanie 19.2 PROW na lata 2014-2020. Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury 5 206,00
RAZEM 24 269 477,35 zł

Najważniejsze inwestycje realizowane w 2021 roku

• Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem dz. nr 5123

W ramach projektu wykonano rozbiórkę istniejącego budynku (były sklep) oraz rozbudowę i przebudowę budynku remizy OSP na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami. Inwestycja polegała na wydłużeniu istniejącego budynku o część zawierającą: na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, na piętrze salę wielofunkcyjną z zapleczem, a na poddaszu salę szkoleniową. Przebudowywana istniejąca część zyskała zewnętrzny podnośnik panoramiczny dla osób niepełnosprawnych. Zlikwidowane zostały bariery architektoniczne wewnątrz budynku. Na parterze wykonano zaplecze sanitarne dla potrzeb OSP, a na piętrze i poddaszu nowe węzły sanitarne. Obiekt został wyposażony w instalację światłowodową, system konferencyjny i nagłośnienia sali wielofunkcyjnej; zakupiono meble, regały, gabloty, sprzęt AGD, wyposażenie kuchni wraz z zastawą stołową oraz zainstalowano żaluzje i rolety. Na miejscu rozebranego budynku handlowego powstał plac z małą architekturą, zielenią i miejscami parkingowymi.

Łączny koszt realizacji inwestycji (prace budowlane + wyposażenie) zamknął się kwotą 2 522 981 zł. Na realizację inwestycji gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie z RPO WM, działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w kwocie 1 299 625 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 606 522 zł.

Fot. GOK Borzęcin

• Przebudowa drogi powiatowej Przyborów – Borzęcin

Zadanie przewiduje modernizację drogi powiatowej na odcinku 5,3 km w miejscowościach Przyborów oraz Borzęcin. W ramach prowadzonych prac jezdnia zostanie wzmocniona, poszerzona do szerokości 5,5 metra i na całej długości zyska nową nawierzchnię bitumiczną. Przebudowane zostanie skrzyżowanie zwykłe dróg powiatowych Przyborów–Borzęcin i Zaborów–Wola Dębińska na skrzyżowanie typu rondo wraz z budową chodnika o długości 250 metrów. Celem poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu wykonane zostaną m.in.: przejście dla pieszych wyniesione z oznakowaniem aktywnym i dedykowanym oświetleniem, skrzyżowanie wyniesione oraz radar z tablicą o zmiennej treści. Ponadto inwestycja zakłada pogłębienie drogowych rowów odwadniających, remont mostu na Uszwicy w centrum Borzęcina oraz przebudowę przepustów.

Zgodnie z zawartą umową całkowita wartość inwestycji zamyka się kwotą 3 745 779 zł, a planowany termin jej zakończenia to 15 sierpnia br. Na realizację zadania powiat brzeski pozyskał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 2 060 009 zł. Gmina Borzęcin partycypuje finansowo w realizacji 20% kosztów wkładu własnego odbudowy drogi i 50% kosztów wkładu własnego budowy chodników.

Fot. GOK Borzęcin

• Modernizacja Domu Ludowego w Borzęcinie
Prace prowadzono zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. W ramach inwestycji wyremontowano i docieplono dach, na którym ułożono specjalistyczną membranę, wykonano obróbki blacharskie, zamontowano rynny, wymieniono instalację odgromową. W obrębie sali imprez – podwieszany sufit wypełniono wełną pochłaniającą fale akustyczne, zamontowano urządzenia centralnej klimatyzacji. Wykonano wewnętrzną linię zasilającą, zasilanie budynku i wyniesienie liczników na zewnątrz, rozdzielnice prądu sali głównej wraz z zasilaniem i wyposażeniem, okablowanie zmiennoprądowe oświetlenia i infrastruktury sceny. Zainstalowano energooszczędne lampy, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Przebudowano i wymalowano scenę na sali imprez, zwiększona została moc przyłącza do 24kW. Położono nowy parkiet, zabudowano grzejniki i zamontowano specjalne ustroje akustyczne na bocznych ścianach. W obrębie sali narad oraz zaplecza odnowiono ściany i sufity, parapety wewnętrzne, ułożono parkiet. Gruntownie wyremontowano i przebudowano balkon. Wykonano także niezbędne okablowanie zasilania i struktury medialnej, elektrycznie sterowane rolety i firany, zakupiono mobilny system do streamingu i rejestracji wydarzeń z możliwością transmisji.

Zrealizowano prace zewnętrzne w obrębie schodów wejściowych do budynku, rampy dla niepełnosprawnych, a także terenu zielonego wokół budynku oraz związane z wymianą, przełożeniem i czyszczeniem części kostki chodnikowej. Wymieniono oświetlenie na energooszczędne. Zamontowano nowe drzwi wejściowe do budynku oraz podświetlany napis na froncie.

GOK wzbogacił się także o oświetlenie sceniczne, bezprzewodowe mikrofony nagłowne i krawatowe. W kuchni wymieniono część sprzętu, z którego podczas imprez korzystają wynajmujący obiekt. Zainstalowano system monitoringu z promiennikami podczerwieni oraz sprzęt elektroniczny potrzebny w pracy instytucji (serwer plików, komputery, drukarki, sprzęt fotograficzny). Ponadto placówka zyskała 8 kompletów strojów ludowych dziewczęcych i 8 chłopięcych oraz buty dla młodszej grupy ZPiT „Borzęcanie”.

Zadanie finansowane było ze środków gminnych przy wsparciu dwóch funduszy europejskich w ramach PROW – działanie 7.4.1.1 realizowane za pośrednictwem UMWM oraz działanie 19.2 z projektu złożonego do LGD – Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”. Łączna wartość obu zadań to kwota 1 361 318,32 zł, z czego dofinansowanie z UE to 667 067,66 zł.

Fot. GOK Borzęcin
Fot. GOK Borzęcin

• Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie

Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę linii telekomunikacyjnej, budowę kanalizacji opadowej wraz z pompownią, budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, budowę sieci wodociągowej, dróg wewnętrznych z ciągiem pieszym, placem do zawracania, przepustami oraz zjazdami do działek, oświetlenia ulic i oświetlenia przejść dla pieszych. 30 września 2020 roku podpisano umowę na realizację zadania z wykonawcą. Zadanie realizowane jest w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Koszt inwestycji zamyka się kwotą 4 902 547 zł. Na realizację zadania gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie z RPO WM, działanie 3.1.2. Strefy aktywności gospodarczej SPR w kwocie 3 301 521 zł. Prace budowlane zostaną zrealizowane w bieżącym roku.

Ponadto w ramach inwestycji realizowano prace związane z: rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy Borzęcin, budową chodnika w centrum Borzęcina, budową dróg osiedlowych, remontem budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, remontem i modernizacją obiektów oświatowych i placów zabaw, zagospodarowaniem terenu przy byłym komisariacie policji, realizacją dedykowanego mieszkańcom projektu wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe oraz przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła ciepła zasilane gazem i biomasą, przebudową i modernizacją dróg dojazdowych do pól, montażem nowych wiat przystankowych, rozbudową oświetlenia ulicznego, modernizacją obiektu sportowego „Błękitnych” Przyborów oraz zakupem sprzętu i wyposażenia na potrzeby urzędu, jednostek oraz obiektów komunalnych zarządzanych przez gminę.

borzecin.pl

Podobne artykuły

Back to top button