ADV
Powiat TarnowskiWiadomości
Trending

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza

W poniedziałek, 30 maja w Domu Grodzkim w Wojniczu odbyła się jedna z najważniejszych sesji Rady Miejskiej – sesja absolutoryjna. Głównym punktem porządku obrad była ocena realizacji zeszłorocznego budżetu. Radni po raz kolejny jednogłośnie udzielili Burmistrzowi absolutorium, co potwierdza dobrą i owocną współpracę między organami.

Sesja absolutoryjna od 2019 r. połączona jest z debatą nad Raportem o stanie gminy i udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania. W trakcie sesji dyskusja i głosowanie nad dokumentem przebiegały bardzo sprawnie. Z przygotowanego Raportu wynika, że na koniec 2021, roku budżet gminy był wyższy od uchwalonego pierwotnie
o ponad 10,5 mln zł, głównie za sprawą pozyskanych funduszy zewnętrznych przeznaczonych na realizację tzw. projektów twardych dotyczących m.in. przebudowy dróg, czy modernizacji obiektów.

W dalszej części obrad radni wysłuchali sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2021 rok. Sprawy związane z wykonaniem gminnego budżetu omówiła Skarbnik Gminy Wojnicz Joanna Zając. Według zaprezentowanych danych w 2021 roku dochody kształtowały się na poziomie 83 479 576,00 zł i były wyższe o ponad 10,7 mln zł w stosunku do roku 2020. Wydatki wzrosły w odniesieniu do roku 2020 o blisko 2,5 mln zł i wyniosły 69 109 423,00 zł.

Wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrza z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok, leżał w gestii Komisji Rewizyjnej, która po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i opinią RIO, złożyła wniosek do całej Rady Miejskiej. Za udzieleniem absolutorium głosowało 14 radnych. Nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt też nie był przeciwny.

– Dziękuję za zaufanie. Dziękuję Państwu Radnym i Pracownikom za wspólną pracę, kwiaty i miłe słowa. Nie pracuję sam – absolutorium i wotum zaufania to wyrazy uznania również dla moich współpracowników za rok ciężkiej pracy i wspólnie podejmowanego wysiłku. – dziękował w swoim wystąpieniu burmistrz Wojnicza, Tadeusz Bak. – Otrzymane dziś absolutorium jest potwierdzeniem słów, że zgoda buduje. Zapewniam, że nie zwalniamy tempa, by dalej działać na rzecz mieszkańców Gminy Wojnicz. Przed nami jeszcze wiele nowych wyzwań, ale przy wspólnym wysiłku pokonamy wszystkie przeszkody. Jest mi niezmierni miło, gdyż jest to dla mnie również wyraz akceptacji obranego przeze mnie kierunku rozwoju gminy, ale przede wszystkim to motywacja do dalszej, równie intensywnej pracy. – dodał.

IB

blank

Podobne artykuły

Back to top button