ADV
WiadomościWideo
Trending

Podpisanie umowy na remont remizy OSP w Borzęcinie Dolnym / zdjęcia / video

We wtorek 31 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy w Borzęcinie odbyło się oficjalne podpisanie umowy na realizację inwestycji „Rozbudowa i przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dolnym na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu”.

– Nowy Budynek Wielofunkcyjny w Borzęcinie Dolnym już za rok!

Dzisiaj, w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Borzęcin Czesław Małek, Prezesa OSP Borzęcin Dolny, a zarazem Komendanta Gminnego OSP Grzegorz Małek i Pracowników Urzędu Gminy zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu: Tadeusz Żurek Joanna Baczyńska, Kazimierz Sobota, Marta Latocha, Agnieszka Piekarska oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Piotr Kania podpisałem umowę z wykonawcą, firmą EL-BUD Leszek Wójcik z Borzęcina na realizację inwestycji „Rozbudowa i przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dolnym na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu” – pisze na swoim profilu Janusz Kwaśniak wójt Gminy Borzęcin.

W latach 2015-2017 wykonano projekt budowlano-wykonawczy oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Projekt przewiduje rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku remizy OSP w Borzęcinie Dolnym na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz:

  • infrastrukturą techniczną: odwodnieniem terenu i zbiornikiem na wody opadowe,

  • infrastrukturą drogową: zjazd z drogi wojewódzkiej, utwardzenie terenu: dojścia dojazdy, place i miejsca postojowe,

  • małą architekturą i zielenią,

  • ogrodzeniem,

  • budową zbiornika szczelnego wybieralnego na nieczystości ciekłe,

  • przebudową sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną inwestycją od strony południowej przedmiotowego budynku.

Funkcje obiektu:

Parter:

  • część obiektu przeznaczona na potrzeby OSP (garaż na dwa samochody bojowe wraz z zapleczem socjalno-technicznym),

  • Ogólnodostępna świetlica Ośrodka Kultury z zapleczem socjalnym dla mieszkańców i wyjściem na ogród (część rekreacyjno-wypoczynkowa),

  • istniejąca część przeznaczona na potrzeby telekomunikacji – centrala telefoniczna (odrębne niezależne wejście).

I piętro (poddasze użytkowe):

  • sala wielofunkcyjna wraz z zapleczem socjalno – technicznym

(sanitariaty oraz oddzielne zaplecze kuchenne).

Obiekt i teren będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (komunikacja pozioma – podjazdy, pionowa – podnośnik).

Rozbudowa polegać będzie na wydłużeniu budynku od strony zachodnio – północnej o część zawierającą: na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, rozbudowa od strony południowo-wschodniej polegać będzie na dobudowie na parterze sali świetlicy ogólnie dostępnej. Nadbudowa polega na wykonaniu poddasza użytkowego przeznaczonego na salę wielofunkcyjną z częścią sanitarną oraz zapleczem kuchennym.

Przebudowa polega na wyburzeniu ścian, dostosowanie otworów drzwiowych do istniejących warunków technicznych, przemurowaniach, wykonaniu klatki schodowej na poddasze itp.)

Zakres rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku OSP w Borzęcinie Dolnym

Zakres istniejący

Całość po przebudowie
i rozbudowie

Pow. zabudowy

358,57 m2

466,52 m2

Pow. całkowita

358,57 m2

933,04 m2

Pow. użytkowa

297,29 m2

780,05 m2

Kubatura

1811,80 m3

3405,82 m3

Wysokość do kalenicy

6,05 m –7,50m

10,05 m – 10,77 m

W dniu 30 czerwca 2017 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach RPO WM na lata 2014-2020 na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dolnym na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu”. Wniosek został oceniony pozytywnie i w dniu 28.05.2021 r. Gmina Borzęcin podpisała umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie realizacji projektu. Kwota dofinansowania, która obejmuje również przebudowę linii teletechnicznej, nadzór inwestorski i zakup wyposażenia kuchni wynosi łącznie – 2 128 500,09 zł, z czego dofinansowanie do robót budowlanych wynosi 1 957 788,18 zł.

Ponadto w 2020 roku Gmina Borzęcin złożyła wniosek w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i uzyskała 1 500 000,00 zł dla realizacji tej inwestycji.

Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wykonawcą jest Firma EL-BUD Leszek Wójcik z Borzęcina za kwotę brutto 6 250 703,99 zł. Termin realizacji 24 sierpnia 2023 r.

Pozostała kwota niezbędna do sfinansowania robót budowlanych w wysokości 2 792 915,81 zł będzie pochodzić ze środków własnych budżetu Gminy Borzęcin.

Do tej pory na przełomie roku 2021/2022 wykonaliśmy przebudowę linii teletechnicznej za kwotę brutto 49 518,25 zł – kwota dofinansowania w ramach RPO WM wynosi 31 156,77 zł, pozostała kwota 18 361,48 zł to środki własne Gminy.

foto: Maciej Mazur

borzecin.pl

Galeria zdjęć

Budynek remizy – stan obecny oraz projekt modernizacji

Podobne artykuły

Back to top button