ADV
Wiadomości
Trending

Polemika mieszkańców z wójtem Gminy Szczurowa – odniesienie do wywiadu w TEMI

Ze względu na brak reakcji na prośbę o udzielenie, wraz z innymi kandydatami odpowiedzi na pytania naszej redakcji jaką skierowaliśmy do Zbigniewa Moskala, obecnego wójta Gminy Szczurowa, a także po zapoznaniu się z wywiadem zamieszczonym w tygodniku TEMI (13 marca 2024 r.) zwróciliśmy się do niektórych mieszkańców Gminy Szczurowa o odniesienie się do zawartych w nim wypowiedzi.

Szczurowa to wielki plac budowy = „Przez 5 lat wykonaliśmy kawał dobrej roboty …”

Faktycznie wielkim placem budowy była Gmina Szczurowa w okresie 6 lat przed 2018 rokiem.

Nikt aż tak nie chwalił się wówczas remontami i inwestycjami. Wśród najważniejszych inwestycji warto wymienić budowę bardzo ważnej strefy aktywności gospodarcze, na której pierwszy inwestor rozpoczął budowę dużej hali produkcyjnej. Z kolei w Dołędze wybudowane zostały duże szklarnie, w których znalazło pracę wielu mieszkańców. Wspólnie z Koszycami, Kazimierzą Wielką i Opatowcem z programu Spójności, za kilkanaście milionów wybudowana została kanalizacja ul. Krakowskiej oraz rozbudowana oczyszczalnia ścieków dla Szczurowej i Niedzielisk. Powstała bardzo ważna, nowa magistrala wodociągowa do centrum Szczurowej wraz z przejściem przez Wisłę oraz budową wodociągu łączącego ją ze Strzelcami Małymi oraz z Dąbrówki Morskiej do Barczkowa (połączenie alternatywne z Uściem Solnym). Zapewniono tym samym dwustronne zabezpieczenie w wodę wszystkich miejscowości na wypadek problemów ze stacją uzdatniania wody w Szczurowej.

Wybudowany został obiekt dla centrum rehabilitacji oraz budynek pod usługi dla mieszkańców w centrum Gminy. Ważną inwestycją było wybudowanie i przebudowanie w tych latach ponad 30 kilometrów chodników, a nowe nawierzchnie asfaltowe wybudowane zostały na blisko 60 kilometrach dróg gminnych oraz ponad 20 kilometrach dróg wojewódzkich i powiatowych.

Między Rysiem, a Rudami wybudowana została bardzo ważna dla mieszkańców ścieżka pieszo-rowerowa. Prawie we wszystkich sołectwach wybudowane zostały nowe parkingi, w tym po kilka między innymi w Uściu Solnym, Szczurowej, Strzelcach Wielkich, Zaborowie i Dołędze w tym z projektu „Parkuj i jedz”. Wybudowane zostało również kilkanaście wyróżniających Gminę estetycznych przystanków autobusowych. Wypada wspomnieć również o kilkudziesięciu kilometrach poszerzonych i wybudowanych drogach poscaleniowych w Strzelcach Małych, Barczkowie, Rajsku, Niedzieliskach i Woli Przemykowskiej. Sukcesem było powstanie postulowanej od wielu lat przez Gminę drogi rowerowej po wałach Wisły i Uszwicy z punktem obsługi rowerzystów w Kopaczach Wielkich.

Powody do zadowolenia mieli m.in. strażacy – zakupione zostało 5 nowych samochodów strażackich – w tym trzy średnie dla Szczurowej, Uścia Solnego i Zaborowa.

W artykule rozmówca nie zająknął się ani słowem dlaczego nie rozpoczęto scalania w Uściu Solnym, pomimo że były na to pieniądze w Urzędzie Marszałkowskim (w tym około 20 milionów na zagospodarowanie poscaleniowe). Zakres budowy i przebudowy dróg poscaleniowych był uzgodniony przez Krakowskie Biuro Geodezji z obecnymi na konsultacjach uczestnikami scalania.

Brakło również wyjaśnienia, że „kompleksowo wyremontowane i wyposażone obiekty szkół” w Szczurowej, Zaborowie, Strzelcach Wielkich i Uściu Solnym z boiskiem i otoczeniem oraz sala tańca z GCK w Szczurowej zostały głównie dzięki radnym poprzedniej kadencji. Wówczas tomin. w ramach programu rewitalizacji przygotowana została dokumentacja tych modernizacji.

Projekty te przeszły pozytywnie wszystkie procedury konkursowe w Urzędzie Marszałkowskim (stanowiło to warunek otrzymania późniejszej dotacji). Projekt rewitalizacji jako jeden z nielicznych w Polsce obejmował równocześnie kilka zadań, co obarczone było pewnym ryzykiem, ale się udało. Podobna sytuacja miała miejsce z Domem Ludowym w Niedzieliskach.

Nie zostało wyjaśnione w wywiadzie, dlaczego nie podjęto planowanych w poprzedniej kadencji rozmów z władzami i szkołami Gminy Koszyce i Borzęcin celem przyjęcia z tych Gmin uczniów do Liceum i Technikum w Szczurowej w związku z zaplanowanym jeszcze w czasie uzgodnień subregionalnych uruchomieniem linii BUS Koszyce Brzesko, którą można było skierować do Brzeska przez Borzęcin i nie dopuścić do zlikwidowania Liceum i Technikum z tak wielkim wysiłkiem przywróconych Szczurowej.

Wspomnieć należało również, że kompleksowa modernizacja budynku grodzkiego w Uściu Solnym rozpoczęła się wybudowaniem nowego dachu w poprzedniej kadencji Rady Gminy i wyjaśnić dlaczego przez blisko 6 lat nie wykończono wybudowanych przed 2019 rokiem dwóch garaży obok remizy strażackiej.

Mówiąc o zakupie nowych samochodów strażackich zabrakło wyjaśnienia dlaczego Urząd Gminy odmówił wystąpienia z wnioskiem o środki finansowe na zakup samochodu dla OSP Kwików. Dlaczego pomimo zakupienia jednego z najnowocześniejszych dronów dla OSP Górka pod koniec poprzedniej kadencji w obecnej kadencji ponownie zakupiono kolejny dron dla tej jednostki. Co stało się z poprzednio zakupionym? Należało również wyjaśnić dlaczego strażacy z kilku jednostek skarżyli się na zalanie w czasie deszczów kilku niezabezpieczonych w czasie remontów remiz OSP oraz wykonania fundamentów pod remizę w Szczurowej zbyt nisko w stosunku do przyległych gruntów.

Zdziwienie budzi również chwalenie się budową kanalizacji w Niedzieliskach skoro dokumentacja, pozwolenie na budowę i większość prac wykonana została w poprzedniej kadencji. Wyjaśnić należało dlaczego (na przykład w porównaniu z Gminą Borzęcin) nie korzystano ze środków Starostwa Powiatowego na budowę chodników, a przecież budowa chodników była sztandarową zobowiązaniem wyborczym obecnego Wójta.

Podobnie dziwi stwierdzenie „budowa chodnika w Niedzieliskach wykonywana jest obecnie”, a przecież chodnik ten ze ścieżką rowerową mógł być wybudowany dużo wcześniej bo dokumentacja i środki finansowe były zabezpieczone po konkursie w poprzedniej kadencji w ramach Tarnowskiej Organizacji Turystycznej.

W wywiadzie winno być również wyjaśnione dlaczego Gmina zrezygnowała z pozyskanych pod koniec poprzedniej kadencji środków finansowych na budowę miasteczka komunikacyjnego pomimo wydanych wcześniej środków finansowych na dokumentację techniczną na niezwykle ważny cel jakim jest edukacja najmłodszych mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Nie sposób przejść do porządku nad stwierdzeniem „..obwodnica Szczurowej to zadanie bezpowrotnie stracone, kończyła się bowiem ważność decyzji środowiskowej, a planów co do jej dalszych losów nie było.” To nieprawda, inwestycja ta posiadała już pełną dokumentacje techniczną, a w trakcie procedowania przez Wojewodę była decyzja ZRID (Zgoda na Realizacje Inwestycji Drogowej). Jej uzyskanie było równoznaczne z przejęciem gruntów i rozpoczęciem procesu wypłacania odszkodowania właścicielom przejętych gruntów, w takiej sytuacji nie było w naszym województwie przypadku wstrzymania inwestycji. Niestety niedługo po wyborach Wojewoda wstrzymał procedowanie ZRID obwodnicy Szczurowej, a z drugiej strony dzięki zabiegom Burmistrza w Koszycach ostro ruszyły prace przygotowujące i budowa obwodnicy, która funkcjonuje już kilka lat.

W wywiadzie zabrakło również informacji dlaczego przez blisko 6 lat nie wybudowano w Gminie obiektów żadnej większej firmy tworzącej miejsca pracy, pomimo zobowiązań z programu wyborczego i posiadania największych terenów inwestycyjnych w Powiecie, w tym w strefie działalności gospodarczej wybudowanej w poprzedniej kadencji i w bezpośrednim jej otoczeniu, nie mówiąc już o innych terenach inwestycyjnych stanowiących własność Gminy i Wspólnot Gruntowych.

Na koniec dziwi stwierdzenie że „Swoje obietnice wyborcze z nawiązką zrealizowałem..”, gdy np. niewykonane zostało zobowiązanie budowy chodników, szumnie ogłaszanej budowy kanalizacji gminy, podobnie jak „Rozbudowa sieci gazowej na terenie Gminy” np. Popędzyny, gdzie gazociąg znajduje się kilkadziesiąt metrów od pierwszego domu… W szkołach nie powstały deklarowane gabinety stomatologiczne i dodatkowe poza istniejącymi wcześniej „gabinety zdrowotne” nie mówiąc już o higienistkach szkolnych, nie wprowadzono „Szczurowskiej Karty Dużej Rodziny”.

Kolejny przykład to kultura, likwidacja świetlic sezonowych i „osiągnięcia” w zakresie folkloru i tradycji ludowej stanowiącej sól tej ziemi. Nie powstało deklarowane Gminne Centrum Sportu, nowoczesna bieżnia lekkoatletyczna podobnie jak „budowa nowoczesnych boisk” itp.

IB

Gmina Szczurowa – wywiad z kandydatem na wójta / Marian Zalewski

Podobne artykuły

Back to top button