ADV
Materiały sponsorowaneWiadomości

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” ogłasza nowe nabory

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” po raz kolejny rozdysponuje środki na różnego typu inicjatywy wśród mieszkańców czterech gmin: Brzeska, Dębna, Borzęcina i Radłowa. W roku 2022 znajdą się fundusze zarówno dla przedsiębiorców – na rozwój już istniejących firm – jak i dla wnioskodawców gotowych podjąć działalność gospodarczą. Przewidziano również środki na operacje niekomercyjne w zakresie ogólnodostępnej infrastruktury, renowacji zabytków i wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury.

W bieżącym roku Stowarzyszenie (jako Lokalna Grupa Działania – LGD) pozyskało dodatkowe środki w wysokości blisko 2 mln zł na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. W dniu 8 listopada br. Prezes Stowarzyszenia Piotr Kania w towarzystwie Pani kierownik biura Małgorzaty Kuty-Pałach, odebrał z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki oraz Pana Romana Wcisło, Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich aneks do umowy ramowej. Dzięki temu możliwa będzie organizacja naborów dedykowanych nowym oraz istniejącym przedsiębiorstwom, czy też organizacjom pozarządowym.

Planowane nabory

Już w styczniu przewidziano nabór na budowę i/lub modernizację niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej (dostępne środki to ponad 1 mln zł) oraz na renowację zabytków. Do udziału w tych konkursach zachęcamy m.in. jednostki sektora finansów publicznych, podmioty wykonujące działalność gospodarczą czy organizacje pozarządowe.

Planując operacje z zakresu rozwoju infrastruktury niekomercyjnej należy pamiętać, iż wsparcie udzielane jest w formie refundacji kwalifikowanych kosztów operacji. W zależności od wnioskodawcy wsparcie to sięga od 63,63% do maksymalnie 80%. Zainteresowanych zapraszamy do śledzenia naszej strony Internetowej i skorzystania z doradztwa jakie świadczą pracownicy biura Stowarzyszenia.

Natomiast wnioski na otwarcie nowej firmy można będzie składać w lutym 2022 roku. W tym naborze przewidziano dofinansowanie dla 10 nowych firm (pula środków wynosi 600 tys. zł). Zainteresowani mogą otrzymać 50 000 lub 70 000 zł. Wyższe dofinansowanie otrzymają wnioskodawcy zakładający firmy w zawodach deficytowych. Na liście tej znajdują się następujące profesje: ślusarz, elektryk, stolarz, hydraulik, betoniarz-zbrojarz, dekarz, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, opiekun/asystent osób starszych, opiekun medyczny, hotelarz, kelner, informatyk, operator wózków widłowych, magazynier, spawacz, fizjoterapeuta/masażysta.

Dla istniejących przedsiębiorstw nabór zaplanowano na marzec przyszłego roku. I tutaj pula środków jest znaczna i wynosi ponad 800 tys. zł. Otrzymanie pomocy na rozwój danego przedsiębiorstwa warunkowane jest utworzeniem co najmniej jednego, nowego miejsca pracy. Zainteresowane firmy mogą otrzymać refundację w wysokości do 50% wartości projektu.

Projekty grantowe

W przyszłym roku Kwartet na Przedgórzu planuje również nabór na projekt grantowy z zakresu „Wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury”. Na realizację pojedynczej operacji będzie można uzyskać środki w wysokości od 6 do 10 tysięcy złotych i co istotne grantobiorca nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. Dane zadanie jest finansowane w całości przez Stowarzyszenie. Ze względu na zakres naboru, jakim jest zachowanie dziedzictwa lokalnego, ważne jest, aby podmioty ubiegające się o dofinansowanie wykazały się działalnością w tym zakresie. Planowany termin naboru to marzec 2022 roku, ale już dziś zachęcamy różnego rodzaju instytucje sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne działające w obszarze kultury do zapoznania się z kryteriami i procedurami wyboru, które publikowane są na stronie internetowej LGD (www.kwartetnaprzedgorzu.pl).

Etapy oceny wniosków w ramach poszczególnych naborów

Pierwszym etapem wyboru projektów do dofinansowania jest ich ocena, dokonywana przez Radę Stowarzyszenia. Oceniający rozpatrują wniosek pod kątem lokalnych kryteriów wyboru operacji i kryteriów premiujących. Planowana operacja powinna być zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rada Stowarzyszenia ustala również kwotę wsparcia dla wnioskodawcy. Następnie wnioski przekazywane są do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W ramach oceny prowadzonej przez urząd są one weryfikowane dwuetapowo: pod kątem poprawności formalnej i merytorycznej. Dlatego warto się dobrze przygotować do napisania projektu. Wnioskodawcy, chcący zwiększyć swoje szanse na pozytywną ocenę i otrzymanie dofinansowania powinni zapoznać się z procedurami wyboru oraz kryteriami oceny, które można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Chcąc ubiegać się o przyznanie pomocy na realizację projektu w ramach ogłoszonych przez LGD naborów, należy pamiętać o złożeniu kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.

Przypominamy, że istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia w biurze LGD w postaci doradztwa (osobistego, telefonicznego bądź mailowego).

Realizacja projektu

Po przyznaniu dofinansowania Wnioskodawcy mogą podejmować czynności związane z realizacją zadania dopiero po podpisaniu umowy. Istotnym aspektem realizacji projektu są też działania podejmowane w celu jego promowania. Wszyscy beneficjenci mają obowiązek informowania opinii publicznej o celu i źródle wsparcia operacji. Szczegóły w tym zakresie zawiera „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020”, udostępniona dla beneficjentów na stronie internetowej Stowarzyszenia. Ponadto przypominamy, że projekt należy realizować zgodnie z założeniami ujętymi we wniosku oraz zapisami umowy.

Kilka słów o mijającym roku w Kwartecie

Koniec roku to czas refleksji i podsumowań. Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” w roku 2021 przeprowadziło kilka naborów, m.in. z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej oraz Rozwijania przedsiębiorstw. Odbyły się też dwa konkursy na projekty grantowe z zakresu Promocji obszaru Przedgórza i Zachowania dziedzictwa lokalnego. Podpisano umowy z grantobiorcami na kwotę ponad 150 000 zł na realizację działań promocyjnych o Przedgórzu bazujących na historii ludzi, miejsc i wydarzeń.

Rok 2021 w Kwartecie to rok ciekawych projektów współpracy. Pierwszym z nich jest realizowany od marca br. wraz z Nadwiślańską Grupą Działania „E.O.CENOMA”. Projekt pn. „Przedgórzańskie i Nadwiślańskie trasy – pętlami atrakcji turystycznych” POINT&PATH obejmuje swoim zasięgiem obszar 11 gmin. Zalicza się do nich gmina: Szczurowa, Rzezawa, Bochnia, Drwinia, Nowe Brzesko, Koszyce, Kazimierza Wielka, Radłów, Dębno, Brzesko i Borzęcin. W jego ramach wytyczono i opracowano pętle rowerowe, stworzono mobilną aplikację, wydano mapy i przewodnik. Użytkownicy aplikacji mogą wziąć udział w grze z nagrodami (m.in. strój kolarski, bidony, torby rowerowe czy mapy). Natomiast w przyszłym roku zapanowano wydanie albumu i wykonanie filmów reklamowych. Celem projektu jest przede wszystkim rozwój turystyki rowerowej oraz zwiększenie promocji na obszarze partnerskim. W mediach społecznościowych powstało centrum informacji turystycznej pod nazwą „Slow Life Slow Ride”, zachęcające do aktywności rowerowej na terenie działania dwóch partnerskich LGD.

Natomiast od sierpnia br. realizowany jest projekt pn. „Twoja kultura, moja kultura”. Ma on na celu wymianę doświadczeń i tradycji kulinarnych między partnerami, sposobów na promocję i wykreowanie produktu lokalnego. W projekcie ideę współpracy, oprócz Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”, realizują Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łańcucka” i LAG Leader Kuudestaan z Finlandii. Projekt realizowany jest w 4 etapach. Pierwszym z nich był zorganizowany w sierpniu br. Turniej Kulinarny w Albigowej, gdzie koła gospodyń wiejskich i przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych prezentowały tradycyjne dania w różnych odsłonach. Kolejnym, za którego realizację odpowiedzialny był Kwartet na Przedgórzu, były warsztaty kulinarne w Pałacu Goetza. Wzięło w nich udział ponad 70 osób z 3 różnych województw. W przyszłym roku zaplanowano obóz kulinarny w Ciechocinku dla młodzieży ze szkół gastronomicznych. Przewidziano również wizytę studyjną w Finlandii.

Po więcej informacji zaglądaj na: www.kwartetnaprzedgorzu.pl

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”
Waryś 327 A; tel. 14 684 66 66
e-mail: biuroprzedgorze@gmail.com; biuro@przedgorze.pl
www.kwartetnaprzedgorzu.pl

blank

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja, opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW na lata 2014-2020.

blank

Podobne artykuły

Back to top button