ADV
Region

Tropem wilczym w Zakliczynie 1 marca 2020

Po raz kolejny w Zakliczynie w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędzie się Bieg „Tropem wilczym” oraz Gra Miejska „Niepodległa w Zakliczynie.” Zakliczyn, z inicjatywy Janusza Flakowicza, był jednym z pierwszych miast w którym odbył się Bieg Tropem Wilczym. W roku 2020 jest to już ósma edycja wydarzenia, którego bazą będzie KOmpleks Sportowy LKS „Dunajec”. W 2019 roku w Biegu Tropem wilczym wzięło udział ok. 75 000 uczestników z 365 miast: ok 300 miast – partnerów, 6 miast zagranicznych (Melbourne, Nowy Jork, Chicago, Sydney, Wiedeń, Wilno), 50 miast (w ramach biegów garnizonowych) oraz 7 misji wojskowych za granicą (Afganistan, Bośnia i Hercegowina, Irak, Kosowo, Łotwa, Republika Środkowoafrykańska, Rumunia), gdzie hołd Żołnierzom Wyklętym oddali nie tylko polscy żołnierzy, ale również żołnierze z  USA, Węgier, Danii, Ukrainy itd.

W zbliżającej się VIII edycji  Biegu Tropem Wilczym, która odbędzie się 1 marca 2020 roku, ambicją organizatorów będzie zorganizowanie Biegu w ponad 370 miastach, gdzie Tropem Wilczym pobiegnie ok. 75 000 biegaczy. W ramach projektu odbędzie się tradycyjny bieg na 1963 metry (odwołanie do roku w którym zginął ostatni, poległy w walce Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek) wspólny dla wszystkich miast, dodatkowo  każdy z lokalnych partnerów uzupełni scenariusz o dodatkowe dystanse, wydarzenia i atrakcje.

Jakie zasady uczestnictwa obowiązują w zakliczyńskim Biegu Tropem wilczym oraz towarzyszącą mu Grą miejską „Niepodległa w Zakliczynie” przeczytacie w regulaminach poniżej.

Regulamin Biegu „Tropem Wilczym” –Zakliczyn 2020 organizowanego w ramach powiatowych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Cel:

-uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
-zamanifestowanie przez młodzież postaw i uczuć patriotycznych,
-zapoznanie uczestników i mieszkańców okolic Zakliczyna z postacią kapitana Jana Dubaniowskiego „Salwy”,
-popularyzacja wiedzy na temat antykomunistycznego podziemia w powojennej Polsce,
-udział w przedsięwzięciu „ Młodzież Pamięta”,
-wyłonienie najlepszych biegaczy w poszczególnych kategoriach,
-kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego,
-podnoszenie sprawności fizycznej,
-integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej,
-popularyzacja walorów krajoznawczo turystycznych Zakliczyna i okolic.

Termin i miejsce: 1 marca 2030, Zakliczyn nad Dunajcem, ul. Kamieniec, obiekty LKS „Dunajec” Zakliczyn, biuro zawodów w hali sportowej

Organizator: Na szczeblu ogólnopolskim Fundacja Wolność i Demokracja,na terenie gminy Zakliczyn na podstawie zawartego porozumienia: Agencja Turystyki Aktywnej „Styr” w Zakliczynie, oraz SKKT PTTK „Compass” przy Szkole Podstawowej w Zakliczynie, UKS „Jordan” we współpracy z: Starostwem Powiatowym w Tarnowie, Urzędem Miejskim w Zakliczynie, OSP Zakliczyn i LKS „Dunajec” Zakliczyn

Patronat honorowy: Dawid Chrobak –Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn.

Forma: zawody sportowe.

Dystans i kategorie:

1963 m Kat. I- szkoły podstawowe do rocznika 2007 -2005,
Kat. II–2004 –2001,

Kat. III-OPEN,

W ramach I kategorii rozegrane zostaną Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Zakliczyn w Biegach Przełajowych.Biegi we wszystkich kategoriach odbędą się z podziałem na płeć.

Program: 01. 03. 2019 r.

10:00 –otwarcie biura zawodów, Zakliczyn, hala sportowa LKS „Dunajec” Zakliczyn(potwierdzenia udziału, odbiór kart, numerów startowych i koszulek),
10.45 –zapalenie zniczy, złażenie wiązanek na grobie kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwy”
11.00 –13.00 -–gra miejska „Niepodległa w Zakliczynie”
12.00 –12.45 -starty do biegu na dystansie 1963m
13.15 –13.45 –wręczanie medali, dyplomów i nagród

Warunki uczestnictwa:

-Dobry stan zdrowia, pozwalający na przebiegnięcie wybranego dystansu.
-Uczestnicy niepełnoletni muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach(w przypadku udziału reprezentacji Szkoły oświadczenie opiekuna o posiadaniu takiej zgody).
-strój sportowy dostosowany do panujących warunków atmosferycznych
-rejestracja w formie e-mail na adres: atastyr@wp.pl i dokonanie opłaty startowej na konto: Agencja Turystyki Aktywnej STYR, Rynek 36, 32-840 Zakliczyn, nr. konta:73 1050 1562 1000 0091 3776 4636, w tytule wpłaty proszę podać: TW –(imię, nazwisko, dystans i kategoria).

Opłaty:

Udział w Grze miejskiej „Niepodległa w Zakliczynie” oraz w biegu na dystansie 1963 m jest bezpłatny dla uczniów szkół podstawowych i średnich z Gminy Zakliczyn. Pozostali 25 zł.

Postanowienia końcowe:

1. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Ubezpieczenie NW leży w gestii samych zawodników lub instytucji zgłaszającej do zawodów.
2. Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
3. Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i winien stosować się do przepisów ruchu drogowego, oraz wskazań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
4. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
5. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji. Numery startowe są zwrotne. Brak zwrotu numeru startowego stanowi podstawę obciążenia zawodnika kwotą 5 zł.
6. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie 1963metrów i ukończenie biegu w liminie czasu 20 minut. Zawodnicy, którzy przebywają na trasie ponad limit czasu zobowiązani do przerwania biegu i opuszczenia trasy. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
7. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami organizatora oraz odpowiednich służb kierujących ruchem.
8. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej.
10. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
11. Uczestnik zawodów rejestrując się do bieg jednocześnie wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzebę organizacji i przeprowadzenia Biegu Pamięci „Tropem Wilczym”, oraz na publikację imienia i nazwiska i wizerunku w mediach w komunikatach, sprawozdaniach i relacjach z biegu.

Organizatorzy zapewniają:

1. okolicznościowe koszulki i medale (dla pierwszych 90 zgłoszonych uczestników gry miejskiej i biegu na dyst. 1963 m). Podane w zgłoszeniu rozmiary koszulek są traktowane tylko jako sugestie dla organizatorów w przydziale nadesłanych przez FWiD koszulek. Pozostałe 10 pakietów startowych przeznaczone jest do dyspozycji organizatorów.
2.dyplomy za pierwsze trzy miejsca w danej kategorii,
3. nagrody rzeczowe dla zwycięzców,
4. posiłek regeneracyjny,
5. Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn dla najliczniej reprezentowanej szkoły podstawowej z terenu gminy Zakliczyn oraz dla zwycięskiej szkoły w klasyfikacji drużynowej (suma trzech najlepszych czasów).

Zabezpieczenie trasy i opieka medyczna: OSP Zakliczyn,

Zgłoszenia do gry miejskiej i informacje: Agencja Turystyki Aktywnej „STYR” Janusz Flakowicz, e-mail: atastyr@wp.pl tel. 696 992 339

Regulamin Gry Miejskiej „Niepodległa w Zakliczynie”organizowanej w ramach VIII Biegu Pamięci „Tropem Wilczym”

Cel:

-uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
-udział w przedsięwzięciu „ Młodzież Pamięta”,
-zamanifestowanie przez uczestników postaw i uczuć patriotycznych,
-popularyzacja wiedzy na temat antykomunistycznego podziemia w powojennej Polsce,
-kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego,
-podnoszenie sprawności fizycznej,
-doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem.

Termin: 01 marca 2020r.(niedziela)

Organizator: Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne PTTK „Compass” przy Szkole Podstawowej w Zakliczynie, UKS „Jordan”,Szkoła Podstawowa w Zakliczynie, we współpracy z: Fundacją Wolność i Demokracja, Urzędem Miejskim w Zakliczynie,Starostwem Powiatowym w Tarnowie, Sekcją Młodzieżową Światowego Związku Żołnierzy AK Pluton Tarnów, Grupą Rekonstrukcji Historycznej „Żandarmeria”, LKS „Dunajec” Zakliczyn, OSP Zakliczyn, Agencją Turystyki Aktywnej „STYR”.

Patronat honorowy: Roman Łucarz – Starosta Tarnowski, Dawid Chrobak – Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn.

Forma: Marsz na Orientację – drużyny dwuosobowe oraz trzyosobowe

Kategorie i dystans :

I. kategoria rodzinna : 4-6klasa SP+ rodzic( lub osoba dorosła)-dystans ok. 3km. Limit czasu: 60 min.
II. kategoria młodzieżowa (7-8 klasa SP)-dystans ok. 4 km. Limit czasu60 min
III. kategoria-szkoły średnie-dystans ok. 4 km. Limit czasu60 min

Zasady gry miejskiej „Niepodległa w Zakliczynie”:

Uczestnicy na starcie otrzymują kartę startową,oraz plan Zakliczyna z wyznaczonymi punktami kontrolnymi. Na każdym punkcie, który muszą samodzielnie odnaleźć w terenie i potwierdzić na nim pobyt, zapoznają się z informacjami o wydarzeniach i postaciach związanych z walką o odzyskanie i utrzymanie niepodległości. Na podstawie swej wiedzy i informacji uzyskanych na punktach kontrolnych odpowiadają na pytania z karty startowej. Na punktach kontrolnych mogą pojawić się sędziowie, którzy przeprowadzą zadania praktyczne np. rzut granatem czy zasady udzielania pierwszej pomocy. Na trasę uczestnicy wyruszają co 2 min. O wynikach biegu decydować będzie suma zdobytych punktów a w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o miejscu decydować będzie czas pokonanej trasy. Każda drużyna powinna posiadać telefon komórkowy, który wykorzysta na jednym z punktów kontrolnych oraz w razie potrzeby kontaktu z koordynatorem gry (tel.606 554 603).

Punktacja:

-brak potwierdzenia punktu kontrolnego: – 50 pkt
-niewykonanie zadania praktycznego na punkcie kontrolnym: – 10 pkt
-każda minuta powyżej limitu czasu: – 1 pkt
-poprawna odpowiedź na pytanie na karcie startowej: + 5 pkt
-wykonanie zadania praktycznego na punkcie kontrolnym: od 1 do 10 pkt
-drużyna, której członkowie posiadać będą w swoim stroju elementy patriotyczne otrzyma: od 5 do 10 pkt.

Program:01. 03. 2020 r.

10.00 –otwarcie biura zawodów, Stadion LKS (hala sportowa) -rejestracja, odprawa, odbiór pakietów startowych
11.00 -13.00 – gra miejska
13.15–13.30 – wręczanie medali, dyplomów i nagród przez władze samorządu powiatu i gminy

Uczestnicy:

Oferta skierowana jest głównie do uczniów:

szkół podstawowych – klasy IV-VIII oraz szkół średnich.

Warunki uczestnictwa:Dobry stan zdrowia, pozwalający na pokonanie trasy. Uczestnicy niepełnoletni muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach (w przypadku udziału reprezentacji szkoły, oświadczenie opiekuna o posiadaniu takiej zgody).

-Strój sportowy dostosowany do panujących warunków atmosferycznych
-Zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 21.02.2020 r.

Postanowienia końcowe:

Uczestnicy poruszając się po drogach publicznych zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.Niszczenie oraz przestawianie punktów kontrolnych powoduje dyskwalifikację drużyny. Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

Zabezpieczenie trasy i opieka medyczna: ratownicy medyczni z OSP Zakliczyn.

Zgłoszenia i informacje: Irena Flakowicz tel: 606 554 603 SKKT PTTK Compass: e-mail: skkt_compass@wp.pl

zakliczyninfo.pl

Podobne artykuły

Back to top button