ADV
Region

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął budżet na 2020 rok

Podczas szesnastej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego przyjęto uchwałę w sprawie budżetu województwa na 2020 rok.

Tuż przed rozpoczęciem XVI sesji sejmiku, przed zgromadzonymi wystąpili młodzi artyści z grupy „Małe Podhale” z regionu orawskiego.

Budżet 2020

Nowy budżet zakłada dochody na poziomie 1 799 468 482 zł oraz wydatki w wysokości 2 083 083 806 zł. Założenia do budżetu na 2020 rok oparte są o przewidywania inflacji na poziomie 2,5 % a także wzrost PKB 3,7 %.

Cel, który przyświecał nam podczas planowania budżetu województwa na 2020 rok to zrównoważony rozwój całego regionu. Zaznaczmy również, że jest to budżet rekordowy, bo zwiększamy wydatki na inwestycje niemal we wszystkich obszarach

– podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Wśród wydatków w najważniejszych obszarach warto zwrócić uwagę na dużą zmianę w stosunku do 1 stycznia 2019 r. w wydatkach na: informatykę (największy wzrost – aż o 29,7 proc.), ochronę zdrowia (wzrost o 27,7 proc.), turystykę i kulturę fizyczną (wzrost o 22,1 proc.), transport i łączność (wzrost o 14,6 proc.), oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (wzrost o 13,2 proc.), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (11,4 proc).

Relacja z XVI sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego poniżej:

Transport i łączność

Najwięcej środków w tegorocznym budżecie będzie przeznaczonych na inwestycje w obszarze transportu i łączności. W sumie w budżecie zarezerwowano na ten cel ponad 900 mln zł.

Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej to priorytet władz województwa. Zapewnienie mieszkańcom szybkiego i bezpiecznego transportu pozwoli na przyspieszenie rozwoju gospodarczego w całym regionie i umożliwi większy dostęp do dóbr nauki i kultury dla wszystkich Małopolan

– powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na:
– dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich – 170,6 mln zł,
– obwodnica Tuchowa – 45,2 mln zł,
– rozbudowa DW 958 (Chabówka-Zakopane) – 39,6 mln zł,
– obwodnica Skawiny (Etap II na odcinku od DK nr 44 do DW 953) – 37,3 mln zł,
– rozbudowa DW 975 (Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa) – 34,2 mln zł.

Środowisko

W obszarze środowiska największe środki przeznaczono na następujące przedsięwzięcia i projekty:
– modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – 57,7 mln zł,
– realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych – 13,0 mln zł,
– projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego – 9,9 mln zł,
– EkoMałopolska – 2,4 mln zł,
– EkoDoradcy dla biznesu – 1,1 mln zł.

Zdrowie i polityka społeczna

W obszarze zdrowia i polityki społecznej największe środki przeznaczono na następujące przedsięwzięcia i projekty:
– Małopolski System Informacji Medycznej – 100,2 mln zł,
– inwestycje i zakupy inwestycyjne w Wojewódzkich Podmiotach Leczniczych – 20,0 mln zł,
– utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej – (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II) – 6,2 mln zł,
– rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie – etap II – 5,6 mln zł,
– poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla przy ul. Skarbowej 1 – 4,4 mln zł.

Edukacja i nauka

W obszarze edukacji i nauki największe środki przeznaczono na następujące przedsięwzięcia i projekty:
– modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce – 9,7 mln zł,
– Małopolskie Centrum Nauki – projekt zintegrowany – 11,8 mln zł,
– Małopolska Chmura Edukacyjna – 6,3 mln zł,
– modernizacja budynków przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem – 4,5 mln zł,
– rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej – 2,5 mln zł.

Kultura

W obszarze kultury największe środki przeznaczono na następujące przedsięwzięcia i projekty:
– remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę Krakowskiej Filharmonii – 6,2 mln zł,
– opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji „Budowa Centrum Muzyki – 3,2 mln zł,
– rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala – 2,5 mln zł,
– Regionalny Obieg Kultury (w tym m.in.: Filmoteka Małopolski) – 2,5 mln zł,
– udostępnienie zasobów dziedzictwa – Utworzenie Ośrodka Dziedzictwa Kultury Niematerialnej w Zespole Parkowo – Dworskim w Dąbrowej – 1,3 mln zł.

Sport i turystyka

W obszarze sportu i turystyki największe środki przeznaczono na następujące przedsięwzięcia i projekty:
– budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – 29,8 mln zł,
– promocja osiągnięć sportowych – 12,2 mln zł,
– „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” w ramach Programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową jst – 12,0 mln zł,
– rozwój i promocja oferty turystycznej regionu – 6,6 mln zł,
– m_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej – 3,4 mln zł.

malopolska.pl

Podobne artykuły

Back to top button